กระบี่เปิดงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นววิถีระดับจังหวัด39 ชุมชน 8 อำเภอ ร่วมงานคึกคัก โชว์ความโดดเด่นด้านท่องเที่ยวชุมชนและผลิตภัณฑ์(คลิป)

เปิดงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นววิถีระดับจังหวัดกระบี่ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP และนวัตวิถีระดับจังหวัดกระบี่ 39 ชุมชน 8 อำเภอ ร่วมงานคึกคัก โชว์ความโดดเด่นด้านท่องเที่ยวชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สายตาผู้ร่วมงาน
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 17.30 น.ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นววิถีระดับจังหวัดกระบี่ ซึ่งงานจะมีในระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2561เริ่มเวลาบ่าย 3 ถึง 4 ทุ่ม ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมีนายสันติ เที่ยงธรรม พัฒนาการจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน มีสมาชิกชุมชนท่องเที่ยว OTOP และนวัตวิถีระดับจังหวัดกระบี่ 39 ชุมชน 8 อำเภอร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง
จังหวัดกระบี่ได้ดำเนินการสานนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนตามโครงการ ไทยนิยมยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีไทย ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณให้พัฒนาชุมชนดำเนินการตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยจังหวัดกระบี่มีรายได้จากยอดจำหน่ายสินค้า OTOP เป็นอันดับ 5 ของประเทศ และเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนตามยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวแบบยั่งยื่น และเพื่อพัฒนายกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการยกระดับคุณภาพสินค้าโอทอปในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงการสร้างและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนและหมู่บ้านท่องเที่ยว ให้มีขีดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ และนำมาต่อยอดในการบริหารจัดการชุมชนและหมู่บ้านได้อย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ จังหวัดกระบี่ได้รับงบประมาณ 68 ล้านบาท ดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ใน 8 อำเภอ 39 หมู่บ้าน สนองนโยบายรัฐบาล ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยกระดับสวัสดิการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพสร้างโอกาสในอาชีพและการจ้างงาน ด้านพัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านกระบวนการประชาชน การเข้าถึงแหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพ และสร้างรายได้ในชุมชนและหมู่บ้าน สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น และด้านการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรทั้งระบบ ควบคู่การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตรและส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น