กฟผ. สนับสนุนงาน INNOVATION THAILAND EXPO 2018 ร่วมยกระดับการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม

กฟผ. สนับสนุนงาน INNOVATION THAILAND EXPO 2018 ร่วมยกระดับการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม

กฟผ. สนับสนุนงานแสดงนวัตกรรมระดับประเทศ INNOVATION THAILAND EXPO 2018 เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ THAILAND 4.0 และ ENERGY 4.0 พร้อมจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด ‘นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ โชว์ 4 ผลงานเด่นสู่สาธารณชน

วันนี้ (5 ตุลาคม 2561) ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน INNOVATION THAILAND EXPO 2018 เนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติ จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมี ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวรายงาน ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายวัลเดอร์มา ดูบานิโอสกี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทย นายดาแกน อะโลนี่ Economic and Trade Commission of Israel ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ร่วมงานจำนวนมาก ในการนี้ ดร.จิราพร ศิริคำ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ (ชยน.) เป็นผู้แทน กฟผ. พร้อมด้วยผู้แทนจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร่วมงานและถ่ายภาพร่วมกันในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงานด้วย ณ เวทีกลาง ฮอลล์ 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า หนึ่งในเป้าหมายสำคัญเพื่อตอบโจทย์การปฏิรูปไปสู่ประเทศไทย 4.0 คือการผลักดันประเทศไทยให้เป็นประเทศแห่งนวัตกรรม โดยต้องเริ่มจากการสร้างความเข็มแข็งจากพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานไปสู่โอกาสการพัฒนานวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงเครื่องมือและกลไกสนับสนุน รวมถึงพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของนวัตกรรม ที่นำไปสู่การเพิ่มจำนวนนวัตกรรมและผู้ประกอบการรายใหม่เข้าระบบ และการส่งเสริมให้เกิดพลวัตการเติบโต เพื่อยกระดับศักยภาพทางนวัตกรรมทั้งในระดับบุคคล องค์กร และประเทศ ให้พร้อมเติบโตอย่างเข้มแข็ง และพร้อมสำหรับการสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต

ดร.จิราพร ศิริคำ ชยน. กล่าวว่า การส่งเสริมด้านนวัตกรรมของ กฟผ. นั้น ได้มีการสนองนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 รวมถึง Energy 4.0 ของกระทรวงพลังงาน ซึ่งในการที่จะก้าวเดินต่อไปได้ต้องพึ่งพานวัตกรรมเป็นหลัก กฟผ. จึงได้เปลี่ยนวิสัยทัศน์ใหม่เป็น นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า และได้วางทิศทางด้านนวัตกรรมไว้ดังนี้ 1) ให้ความสำคัญกับดิจิทัลที่เป็นไปตามกระแสโลก ทั้งการทำให้ทันสมัย (Modernize) และประเภทของดิจิทัลในระบบพลังงาน (Digital Type of Power System) ได้แก่ การผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า 2) การที่ กฟผ. จะสามารถแข่งขันทางด้านนวัตกรรมได้ในอนาคต จะต้องมุ่งเน้นในเรื่องการเข้าสู่ระบบ (Entrance) และการแข่งขัน (Competitiveness) 3) นวัตกรรมทางด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน 4) มุ่งสู่การเป็นองค์กร Digital Organization หรือ Smart Organization โดยปัจจุบันหลายหน่วยงานได้ปรับเปลี่ยนแล้ว
สำหรับงาน INNOVATION THAILAND EXPO 2018 จัดขึ้นภายใต้แนวคิดเทศกาลนวัตกรรม ที่มาพร้อมกับกิจกรรมหลากหลายและสนุกสนานแบบเฟสติวัลตลอดการเข้าชมงาน ประกอบด้วย 7 โซนนิทรรศการ ได้แก่ โซนพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย โซนนวัตกรรมประเทศไทย โซนรางวัลนวัตกรรม โซนอาชีพในศตวรรษที่ 21 โซนองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โซน International Innovation และโซนผู้สนับสนุน นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดสัมมนาระดับนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมจากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ในส่วนของ กฟผ. ได้ร่วมจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด ‘นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ โดยได้นำเสนอรายละเอียดนวัตกรรมเด่นๆ ของ กฟผ. ที่ได้รับรางวัลจากหลายเวทีทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 4 ผลงาน ได้แก่ 1) หุ่นยนต์ทำความสะอาดลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าขณะจ่ายไฟ Main Bus Support จากฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ 2) การแก้ปัญหา Power System Oscillation ในระบบไฟฟ้า กฟผ. ด้วยเทคนิคการทำ PSS Tuning แบบ Frequency Injection จากฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า 3) โครงการระบบหุ่นยนต์เชื่อมพอกอัตโนมัติสำหรับชิ้นส่วนโรงไฟฟ้าระยะที่ 2 จากศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ร่วมกับ ฝ่ายโรงงานและอะไหล่ 4. ผลงานวิจัยรถไฟฟ้าดัดแปลง โดยจัดแสดงรายละเอียดการวิจัยในแต่ละขั้นตอน
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น