กระทรวงศึกษาธิการ พลิกโฉมและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Google for Education จับมือ Google อบรมครูนราธิวาส

กระทรวงศึกษาธิการ พลิกโฉมและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Google for Education จับมือ Google อบรมครูนราธิวาส

กระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับบริษัท กูเกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด ยกระดับการศึกษาไทยและเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษา  ในศตวรรษที่ 21  สร้างเสริมบทบาทของผู้บริหาร และบทบาทของครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และคอมพิวเตอร์มาใช้ให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาอย่างบูรณาการ กำหนดอบรมทั้งสิ้น จำนวน 7 รุ่น  ซึ่งครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2561 จัดพร้อมกัน 4 จังหวัด  (ยะลา,ปัตตานี,นราธิวาส และสงขลา) 
จังหวัดนราธิวาสได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Google For Education" ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายดนัย เส้งสีแดง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 3 รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 3  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานการศึกษาเอกชน  รวมทั้งสิ้น 200 คน 
 ได้รับความร่วมมือ วิทยากร จากบริษัท กูเกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท   เอ็ดดูเทค (ประเทศไทย) จำกัด  สนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครู และนักเรียน ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ และกระบวนการเรียนรู้การทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

นับเป็นความมุ่งหวังของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ต้องการให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน  ทั้งจากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานการศึกษาเอกชน ได้มาร่วมพัฒนาวิชาชีพครู  สร้างแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชั้นเรียนจริงของคุณครูทุกท่านได้ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อมาสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ การใช้อินเตอร์เน็ต แอปพลิเคชันต่างๆ เป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษา เปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้สอนมีการเรียนรู้ร่วมกัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง                    ภาพ/ข่าว ซาการียา  ดอเลาะ จ.นราธิวาส
**************VDO แนะนำ***********

-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น