กระบี่ เปิดงานประชาสัมพันธ์ เส้นทาง. การท่องเที่ยว เชิงเกษตร ท่องเที่ยวสีเขียว และท่องเที่ยวฮาลาล อาหารสด

กระบี่ เปิดงานประชาสัมพันธ์ เส้นทาง. การท่องเที่ยว เชิงเกษตร ท่องเที่ยวสีเขียว ท่องเที่ยวฮาลาล อาหารสด  สำหรับทุกวัยโดนใจลูกหลาน. สามารถท่องเที่ยวและสัมผัสบรรยากาศได้ตลอดปี
     
 (12 ก.ย.61) ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดงานประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร “ท่องเที่ยวสีเขียว ท่องเที่ยวฮาลาล อาหารสด สวรรค์สำหรับทุกวัย โดนใจลูกหลาน”  โดยมีนางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และมีนายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภออ่าวลึก หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมงาน จำนวน 200 ราย ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มงานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
หมู่ที่ 3 ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 

นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า. เนื่องจากจังหวัดกระบี่ เป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในแต่ละปี และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการท่องเที่ยวชุมชน กำลังเป็นที่นิยมเนื่องจากเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบที่หลากหลายและรัฐบาลส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวชุมชนเพิ่มขึ้น ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ ปี 2561-2564  
  จากการสำรวจข้อมูลทำให้ทราบว่า ชุมชนอ่าวลึกน้อย ได้สร้างโอกาสให้ตนเอง โดยนำเอาความสวยงามของธรรมชาติ มาเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิถีชีวิต ทั้งในเรื่องของศาสนา วัฒนธรรม และการประกอบอาชีพการเกษตร  มาบริหารจัดการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้สมาชิกในชุมชน อีกทางหนึ่ง
และพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ จึงได้คัดเลือกตำบลอ่าวลึกน้อยซึ่งเป็นตำบลที่มีทรัพยากรธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์  มีทั้งป่าพรุ ถ้ำ ภูเขา ลำคลอง หนองน้ำ และป่าชายเลน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ99 
ประกอบอาชีพทำการเกษตร ปลูกพืช ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล พืชสมุนไพร พืชผัก และผักพื้นบ้าน  ทำปศุสัตว์ เช่น เลี้ยงไก่พื้นบ้าน แพะ โค  และทำประมง มีเขตการปกครอง 6 หมู่บ้าน ซึ่งแต่ละหมู่บ้าน
มีจุดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเอง ตามอัตลักษณ์ของชุมชนที่ชัดเจน  ชุมชนอ่าวลึกน้อยมีการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยใช้วิถีชุมชน การประกอบอาชีพ ศาสนาและวัฒนธรรม เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ ดังนี้

 หมู่ 1 บ้านนาเหนือ “ ถ้ำงามล้ำ หนองน้ำงามในม่านหมอก”
 หมู่ 2 บ้านบากัน   “สุดทางฝันอันดามัน สวรรค์พื้นถิ่น”
 หมู่ 3 บ้านอ่าวลึกน้อย “ทะเลใต้พิภพ บรรจบคลองน้ำใส ใต้เขาม้า”
 หมู่ 4 บ้านนาแค “แหล่งท่องเที่ยวอารยธรรม นำวิถีถิ่น”
 หมู่ 5 บ้านควนโอ “หุบเขาปิศาจ ภาพเขียนสี ผีสองอารมณ์”
 หมู่ 6 บ้านคีรีวง “คลังกลางพนา พฤกษาชล”
ทีทุกคนสามารถเดินทางท่องเที่ยวและสัมผัสกับบรรยากาศถึงแหล่งได้ตลอดปี
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น