เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (มีคลิป)

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สนองนโยบายรัฐบาลเพิ่มปริมาณผู้เรียนวิชาชีพ
         
    ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสุไหงปาดี สาขาวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก
          เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสุไหงปาดี เกิดจากการผลักดันสนับสนุนของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้เข้ารับการศึกษาสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้ทั่วถึง และเสมอภาคตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และสนองนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มปริมาณผู้เรียนวิชาชีพให้มากขึ้น
         โดยประธานในพิธีได้มอบโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านอาชีวศึกษาของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการแสดงผลงานนิทรรศการ 108 อาชีพของศูนย์ฝึกอบรมทั้ง 23 ศูนย์ หลังจากนั้นรับชมวิดีทัศน์ของศูนย์ฯ และรับฟังการวางแผนพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
          ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสุไหงปาดี สาขาวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก เริ่มจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาช่างยนต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิศึกษา)หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ซึ่งในปี 2562 ได้รับการสนับสนุนอาคารวิทยบริการ จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และเป็นอาคารสำนักงาน ทั้งนี้ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานด้านวิชาชีพ ในการขับเคลื่อนประเทศ ตามสโลแกนที่ว่า "ผู้เรียนอาชีวศึกษา คือผู้ทรงคุณค่าของสังคม"


ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น