พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน(มีคลิป)

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมคณะ ลงพื้นที่นราธิวาส ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน (หมู่บ้าน ชุมชนละสองแสนบาท)พบประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจเจตนารมของรัฐบาล
 3 ส.ค.61 ร บ้านค่าย ม.2 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส นายนิพลธ์ นราพิทักษ์กุล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะเดินทางมาตรวจและและฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน (หมู่บ้าน ชุมชนละสองแสนบาท) ในพื้นที่บ้านค่าย ม.2 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส โดยมีข้าราชการ หัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ
 นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส ได้บรรยายสรุปถึงผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 มินาคม 2561 ให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยยั่งยืน ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยในส่วนของอำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งเป็นโครงการที่เสนอโดยประชาชน ทำโดยประชาชน เพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยมีโครงการที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ จำนวนทั้งสิ้น 111 โครงการ โดยแบ่งเป็น 63 หมู่บ้าน 35 ชุมชนในตำบลบางนาค อ.เมืองนราธิวาส 1.ตำบลกำลุวอเหนือ 8 หมู่บ้าน จำนวน 8 โครงการ 2.ตำบลกะลุวอ 13 หมู่บ้าน จำนวน 13 โครงการ 3.ตำบลโคกเคียน 13 หมู่บ้าน จำนวน 13 โครงการ 4.ตำบลบางปอ  13 หมู่บ้าน จำนวน 13 โครงการ 5.ตำบลมะนังตายอ 7 หมู่บ้าน จำนวน 7 โครงการ 6.ตำบลลำภู 11 หมู่บ้าน จำนวน 11 โครงการ 7.ตำบลนานาค 35 ชุมชน จำนวน 46 โครงการ ซึ่งได้รับงบประมาณจัดสรรทั้งสิ้น 19,6000,000 บาท โดยโครงการส่วนใหญ่เกินกว่าร้อยละ 71 เป็นโครงการด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และอีกร้อยละ 29 เป็นโครงการด้านสาธารณูปโภค ซึ่งทั้งหมดมาจากปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 98 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่เสนอผ่านเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
 ซึ่งผลการเนินโครงการ ณ วันนี้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 40 โครงการ งบประมาณ 8,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.76 ทั้งนี้ การดำเนินการโครงการทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมดจะแล้วเสร็จก่อนวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นเป้าหมายที่กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองกำหนด และหลังจากนั้น ทางอำเภอจะมอบหมายให้ทีมขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน แต่ละตำบลได้ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุน ต่อยอดโครงการให้มีความยั่งยืน ต่อไป
 ด้านนายนิพลธ์ นราพิทักษ์กุล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า ในวันนี้ทางสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมาตรวจผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยยั่งยืนตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีพร้อมพบปะกับพี่น้องประชาชนพร้อมติดตามและให้กำลังใจในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด ภาคใต้ตอนล่าง โดยที่บ้านค่าย ม.2 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส ได้ทำปุ๋ยหมักเพื่อการเพาะปลูก ส่วนที่เหลือใช้ก็นำไปจำหน่ายในท้องตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครอบครัว
 ในส่วนปัญหาและอุปสรรคที่พบในพื้นที่นั้น มีพี่น้องประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจในเจตนารมของรัฐบาล โดยบางส่วนออกไปในทางของโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ แทนที่จะเน้นในเรื่องของอาชีพ ซึ่งจะได้ประโยชน์กับประชาชนไม่เต็มที่นัก ซึ่งได้ทำความเข้าใจต่อพี่น้องประชาชนในส่วนนี้ไป เพื่อให้เกิดความเข้าใจและประโยชน์ตกลงมายังประชาชนให้มากและมีประสิทธิภาพให้มากที่สุด.     ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น