อบต.ไสไทย จัดโครงการอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดโครงการอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กล่าวรายงาน มีนายประจักษ์ สาระวารี รองนายองค์การบริหารส่วนตำบล นายเจริญ หง้าฝา เลขานุการนายก นายมาโนช พรหมดวง รองปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เข้าร่วม โดยมีนางเพ็ญศรี เดชแก้ว นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ เป็นวิทยากร

 นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2560โดยกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่ายงานของรัฐทุกแห่ง นำมาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ความสะดวกและการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาท้องถิ่นต้องมีการตื่นตัวและปรับเปลี่ยนรูปแบบในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านระเบียบ ข้อกฎหมายและระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้มาตรฐานและเป็นระบบมากขึ้น ส่งผลให้การปฏิบัติงานภายในองค์กรเป็นไปอย่างประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงได้จัดทำโครงการอบรมแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ สิงหาคม 2561 โดยผู้เข้ารับการบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จำนวน 40 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวงและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในระบบ และจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรและคู่มือการใช้งาน e-GP สำหรับหน่วยงานภาครัฐ จากสำนักงานคลังจังหวัดกระบี่
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น