พ่อเมืองกระบี่ย้ำเด็กนักเรียนกระบี่ต้องได้รับอย่างครบถ้วน หากมีปัญหาหัวหน้าหน่วยงานต้องรับผิดชอบ

เด็กนักเรียนกระบี่ต้องได้รับอย่างครบถ้วน เพียงพอ และถูกหลักโภชนาการ ผู้ว่าราชการจังหวัดย้ำ หากมีปัญหาหัวหน้าหน่วยงานต้องรับผิดชอบ
      14 ส.ค 61 พ.ต.อ. ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน  ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีความห่วงใยในเรื่องการได้รับประทานอาหารที่เพียงพอและครบทุกหมู่ตามหลักโภชนาการ  โดยในจังหวัดกระบี่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัด องค์การบริหารส่วนสจังหวัด เทศบาลเมืองกระบี่   ซึ่งในส่วนของเทศบาลเมืองกระบี่ได้มีการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีคณะกรรมการระดับโรงเรียนตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ  และมีการสุ่มตรวจเดือนละ 1 ครั้ง  ส่วนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกระบี่ มีจำนวน 217 โรงเรียน โรงเรียนขยายโอกาส 43 โรงเรียน  ได้มีการจัดสรรงบประมาณรายหัวให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษา จำนวน 200 วัน /ภาคการศึกษา  โดยในโรงเรียนขยายโอกาสนักเรียนชั้น ม.1- ม.3  ซึ่งไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณส่วนนี้ บางโรงเรียนมีการบริหารจัดการเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน 

นอกจากนั้นในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัด ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดกระบี่ จำนวน 2.8 ล้านบาท ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามแนวพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2561-2562 ในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารที่มีความพร้อมเช่น ที่ดิน และแหล่งน้ำที่เพียงพอ  8 อำเภอ  จำนวน  51 โรงเรียน โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่ครู ตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง   พร้อมมอบอุปกรณ์ พันธ์พืช พันธ์สัตว์ เพื่อการเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ไข่ และปลูกผัก   ส่วน กอ.รมน.จังหวัดกระบี่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กอ.รมน.ส่วนกลาง จำนวน 3 แสนบาทเศษ ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เพาะเห็ด ที่โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน อ.ลำทับ จังหวัดกระบี่  สนองแนวทางการสร้างความปรองดองในชุมชน  ซี่งทุกหน่วยงานได้รายงานผลการปฏิบัติงานว่านักเรียนประถมศึกษาทุกคนได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป็นรายหัวเพื่อเป็นอาหารกลางวันครบถ้วน
 ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยได้ดูแล อย่าให้เกิดปัญหาและหากเกิดขึ้นหัวหน้าหน่วยงานต้องรับผิดชอบ  พร้อมมอบนโยบายให้ไปดูแลโรงเรียนขยายโอกาสหาแนวทางในการช่วยเหลือให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันด้วย
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น