อบต.ไสไทยร่วมกับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด


องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ร่วมกับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลไสไทย จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ประกวดระบายสี วาดภาพ เขียนคำขวัญและเขียนเรียงความ
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ร่วมกับ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลไสไทย จัดกิจกรรมการประกวดระบายสี วาดภาพ เขียนคำขวัญและเขียนเรียงความ ตามโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 โดยมีนายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธาน นายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวรายงาน มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการที่ร่วมพิจารณาตัดสินผลงานนักเรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตตำบลไสไทย คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ไสไทย กว่า 300 คน เข้าร่วม
นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ ได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ ที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง โดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด ทั้งนี้ปัญหายาเสพติดมีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน ประกอบกับกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง จึงถูกชักจูงให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดได้ง่าย ยาเสพติดมักจะมาในรูปแบบต่างๆและได้แพร่กระจายไปสู่เยาวชนและสถานศึกษามากขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติด จึงได้ร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลไสไทย จำนวน 12 แห่ง ประกอบด้วยโรงเรียน 8 แห่ง ได้แก่โรงเรียนบ้านไสไทย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ โรงเรียนบ้านหนองกก โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ โรงเรียน ษะกอฟะฮวิทยพัฒน์ โรงเรียนมัสยิดคลองจิหลาดอุปถัมภ์ โรงเรียนวิทยาการอิสลาม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนพริก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมโพธิ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหิน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสไทย จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ โดยการจัดกิจกรรมประกวดระบายสี วาดภาพ เขียนคำขวัญและเขียนเรียงความ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ในเขตพื้นที่ตำบลไสไทย ได้ร่วมแสดงออกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ได้รู้ ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และห่างไกลยาเสพติด เป็นภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนและชุมชนเข้มแข็ง โดยในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมการประกวดระบายสี วาดภาพ เขียนคำขวัญและเขียนเรียงความ ในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายพญอม จันนิ่ม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ นายสุเทพ จันทระ กรรมการบริหารหอศิลป์ จังหวัดกระบี่ นายพิภพ ปิติ , นายวิศาล ค่องสกุล , นายบุญช่วย ฮ่อบุตร ,นายวิฑูรย์ จันทโน ผู้ทรงคุณวุฒิ และครูสอนศิลปะ ภาษาไทย จากโรงเรียนอุตรกิจ โรงเรียนอำมาตย์พาณิชนุกูล และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ร่วมเป็นกรรมการในการตัดสิน
และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ได้มีการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันภัยจากปัญหายาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสไทย นางนันท์นภัส ชูเพ็ชร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสไทย การให้ความรู้ ให้ข้อคิด วิพากษ์ผลงานนักเรียน โดยคณะกรรมการตัดสินผลงานนักเรียน และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการพิจารณาผลการงานนักเรียน สถานศึกษาที่ร่วมโครงการ คณะครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน และมอบรางวัลการประกวดผลงานนักเรียน ในแต่ละประเภท จำนวน 134 รางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีความภาคภูมิใจ มีความตระหนักรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด ได้ร่วมแสดงออกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เป็นภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนมีความเข้มแข็ง มุ่งสู่ชุมชนปลอดยาเสพติดในอนาคตต่อไ

-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น