ศาลจังหวัดกระบี่เปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยประจำปี 2561(มีคลิป)

ศาลจังหวัดกระบี่เปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยประจำปี 2561
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 น. ณ ศาลจังหวัดกระบี่ นายสุวรรณ ทองเนื้อแข็ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยประจำปี 2561พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ มีศิลป์ ผู้อำนวยการเขต ธนาคารออมสินเขตควบคุมและบริหารหนี้ภาค 17 กล่าวรายงาน โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ผู้พิพากษาหัวหน้าหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกระบี่และผู้พิพากษาศาลจังหวัดกระบี่ อัยการ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 17 หัวหน้าหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม ผู้ประนีประนอม ประจำศาล ตลอดจนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าร่วมงานประมาณ 350 คน
สํานักงานศาลยุติธรรมและธนาคารออมสินต่างก็มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการระงับข้อพิพาททางเลือกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่คู่ความหรือประชาชนในการยุติข้อพิพาทด้วยวิธีการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด เป็นธรรม ทั้งยังมี การประสานความร่วมมือ ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องไปใช้ก่อนนำคดีเข้าสู่ศาล เพื่อเป็นการลดและแบ่งเบาภาระคดีของศาลอีกทางหนึ่งด้วย
ศาลจังหวัดกระบี่และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ จึงร่วมกับธนาคารออมสิน จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2561 กิจกรรมไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องในคดีผู้บริโภคจัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการเพิ่มช่องทางเลือกให้แก่ลูกหนี้ซึ่งถือเป็นผู้บริโภคให้เข้าถึงความยุติธรรมในเวลาอันรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจ เพื่อเป็นการลดภาระหนี้แก่ลูกหนี้ของธนาคารด้วยวิธีการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ใหม่ด้วยวิธีพักการชำระ ต้นเงิน อันส่งผลให้ลดปริมาณคดีที่จะเป็นข้อพิพาทขึ้นสู่ศาล และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่ประชาชนทั่วไป
การจัดโครงการครั้งนี้ได้เชิญชวนลูกหนี้ที่เป็น ครูและบุคลากรทางด้านการศึกษาที่ผิดสัญญาและเข้าเงื่อนไขที่ทางธนาคารสามารถยื่นฟ้องเป็นคดีต่อศาล จำนวน 199 ราย คิดเป็นมูลค่าหนี้จำนวน 143 ล้านเข้าร่วมโครงการฯ และมีผู้ประนีประนอมประจำศาล คอยเป็นคนกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ย ต่อไป

-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น