คปสอ. นราธฺิวาส  ใส่ใจผู้สูงอายุในพื้นที่ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ(มีคลิป)

คปสอ. นราธฺิวาส  ใส่ใจผู้สูงอายุในพื้นที่ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

6 ก.ค 61 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอเมืองนราธิวาส ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คาดว่าในปี 2563 จะมีประชากรที่มี อายุตั้งแต่ 60 ปีอยู่ราว 1 ใน 6 ของประชากรทั้งหมด กล่าวตามนิยามของสหประชาชาติ คือเมื่อประเทศใดมี ประชากร อายุ 60 ปีขึ้นไป เกินร้อยละ 10 หรือ ประชากรอายุ 65 ขึ้นไป เกินร้อยละ 7 ของประชากรทั้งหมด ถือว่าประเทศนั้นได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2547 และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี 2567 หรืออีก 9 ปีข้างหน้า เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีผลกระทบต่ออัตราส่วนภาระพึ่งพิง หรือภาระโดยรวมที่ ประชากรวัยทำงานจะต้องเลี้ยงดูประชากรวัยสูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้น อาจนำไปสู่ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงปัญหาในด้านสุขภาพของผู้สูงอายุด้วย

       เนื่องจากผู้สูงอายุมีภาวะด้านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง มีความเสื่อมของร่างกาย อวัยวะต่างๆทั่วไปเริ่มอ่อนแอและเกิดโรคง่าย ภูมิต้านทานโรคน้อยลง รวมถึงมีการ เปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและสังคม ชมรมผู้สูงอายุตำบลกะลุวอเหนือ ได้ตระหนักถึงคุณค่าและสุขภาพของผู้สูงอายุ รวมถึง เข้าใจสภาพปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุในทุกๆด้านดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลกะลุวอเหนือ และจัดกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของผู้สูงอายุในตำบลกะลุวอเหนือ โดยมุ่งหวังให้เกิดการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นในด้านการส่งเสริมสุขภาพ ของผู้สูงอายุ ให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพไม่เป็นภาระต่อสังคมและครอบครัวต่อไป
     นางอัจฉรา. บินแวดาโอะ.พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และ นางโนรีญา พยัคโยคี. พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ได้กล่าวถึงโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจัดขึ้น ณ ทต.กะลุวอเหนือ ซึ่งกลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่เขตตำบลกะลุวอเหนือซึ่งวันนี้มีผู้สูงอายุทั้งหมดจำนวน 100 คน ซึ่งในโครงการนี้เป็นโครงการของ คปสอ เมืองนราธิวาส เป็นคณะกรรมการประสานงานอำเภอเมืองนราธิวาส โดยวัตถุประสงค์ในโครงการนี้ จะให้ความรู้ การตรวจสุขภาพ การประเมินสุขภาพ สำหรับกิจกรรมในวันนี้จะเน้นในเรื่องการให้ความรู้และประเมินภาวะสุขภาพในเรื่องการประเมินภาวะสุขภาพคือ จะคัดกรองผู้สูงอายุให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และในส่วนที่คัดกรองกลุ่มผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงก็จะมีการส่งต่อให้กับสถานบริการเพื่อให้ผู้สูงอายุทุกคนได้รับการดูแลในเรื่องสุขภาพได้อย่างทั่วถึง เป็นการบริการแบบเชิงรุก และจะมีการตรวจฟัน การตรวจสุขภาพการประเมินการใช้ชีวิตประจำวัน นอกจากนั้นจะสอนทางด้านการออกกำลังกายโดยใข้ศาสตร์ของมณีเวช สามารถใช้ได้ในผู้สูงอายุ ในกิจกรรมครั้งนี้จะช่วยลดปัญหาในเรื่องของผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่อาจจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพราะเป็นการประเมินสุขภาพอย่างเรือยๆ

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น