มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการ “ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการ “ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ “พัฒนาศักยภาพด้านภาษาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาท้องถิ่น โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
3 ก.ค 61 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านภาษาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการด้านการพัฒนาด้านภาษาของเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ เน้นการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล การศึกษาเล่าเรียน การประกอบอาชีพ และการเรียนรู้วัฒนธรรม โดยการเรียนรู้ภาษาจะช่วยให้เยาวชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างมีระบบ รวมทั้งมีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด ด้วยเล็งเห็นว่าการพัฒนาเยาวชนให้มีการศึกษาเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืน เพราะการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรมจริยธรรมที่สำคัญสำหรับเยาวชนในสังคม
โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมีนักเรียนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว

ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์ 
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น