ชุมชนบ้านหน้าทับจับมือ กฟผ. ปลูกป่าชายเลนพลิกฟื้นความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ชุมชนบ้านหน้าทับจับมือ กฟผ. ปลูกป่าชายเลนพลิกฟื้นความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
        บ้านหน้าทับ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช  เป็นชุมชนชาวประมงที่ผูกพันอยู่กับทะเลและป่าชายเลนมายาวนาน ปัจจุบันป่าชายเลนบริเวณบ้านนาทับได้ประสบปัญหาถูกน้ำทะเลกัดเซาะอย่างรุนแรง ส่งผลให้ความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ลดลง ชุมชนจึงร่วมกันคิดเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จึงขอให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. มาช่วยปลูกป่าชายเลน เพื่อพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งให้ยั่งยืน 
       นายทักษิณ หมินหมัน  ประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์บ้านหน้าทับ กล่าวว่า ปัจจุบันพื้นที่ชายฝั่งทะเลบ้านหน้าทับประสบปัญหาถูกน้ำทะเลกัดเซาะอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของชุมชน ชุมชนจึงได้ร่วมกันคิดเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ทำให้ทราบว่าเมื่อปี พ.ศ. 2558  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ได้เข้ามาปลูกป่าชายเลนในพื้นทีใกล้เคียง วันนี้ป่าชายเลนที่ปลูกในวันนั้นได้เติบโตเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ ชายฝั่งไม่ถูกกัดเซาะ  เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลที่อุดมสมบูรณ์ จึงได้ทำหนังสือขอให้ กฟผ. เข้ามาช่วยปลูกป่าชายเลนร่วมกับชุมชน เพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนให้สมบูรณ์อีกครั้งในพื้นที่ 5 ไร่ ใช้ต้นกล้า  3,500  ต้น โดยทุกคนในชุมชนได้ร่วมกันปลูกและดูแลรักษาป่าชายเลนให้เติบโต เพื่อเป็นแหล่งอาหารและแหล่งรายได้ของชุมชนตลอดไป  “ขอขอบคุณ คุณรัชดา ทองอยู่  ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม ของ กฟผ. และทีมเจ้าเหน้าที่ 
ที่มาช่วยปลูกป่าชายเลน และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  ซึ่งเป็นความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ที่ดำเนินชีวิตด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาปฏิบัติทำให้ชุมชนเติบโตอย่างเข้มแข็ง ทุกคนในชุมชนพร้อมจะมีส่วนร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน  โดย  กฟผ. เข้ามามีส่วนร่วมหนุนเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ การปลูกป่าชายเลนในครั้งนี้ ชุมชนและ  กฟผ. จะเน้นการเติบโตและความอยู่รอดของป่าชายเลน โดยเลือกใช้พันธุ์กล้าไม้ที่มีความแข็งแรง เป็นต้นโกงกางใบใหญ่ มีรากแบบค้ำจุนขนาดใหญ่ พร้อมทำหลักไม้ให้ต้นกล้ายึดเกาะไม่ให้หลุดลอยขณะถูกคลื่นซัด พร้อมถ่ายทอดเทคนิคการดูแลรักษาป่าชายเลนอย่างถูกวิธีให้กับชุมชนได้ร่วมกันดูแลต่อไป  ชุมชนบ้านหน้าทับเชื่อมั่นในความสามารถปลูกป่าชายเลนของ กฟผ. เพราะผลงานที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้น และมั่นใจว่าป่าชายเลนที่ปลูกในวันนี้จะเติบโตและส่งผลให้ระบบนิเวศน์ชายฝั่งมีความสมบูรณ์ ชุมชนมีแหล่งอาหารและมีรายได้ตลอดไป”  ประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์บ้านหน้าทับ กล่าว
   
      นายสันติ  หิมมะ ชาวบ้านหน้าทับ กล่าวว่า การปลูกป่าชายเลนร่วมกันระหว่างชุมชนกับ กฟผ. ครั้งนี้ มีทุกหน่วยงานในพื้นที่มาร่วมปลูกป่า จำนวนกว่า 300 คน รวมทั้งมีนักยกน้ำหนุกทีมชาติไทยมาร่วมกิจกรรมด้วย แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของทุกคนและชุมชนที่พร้อมจะดูแลทรัพยากรในบ้านของตัวเองให้มีความอุดมสมบูรณ์ ชุมชนจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประมง  การท่องเที่ยววิถีชุมชน ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวและพักแรมในชุมชน เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตและร่วมกิจกรรมของชุมชนมากขึ้น  เช่น นั่งสามล้อ ตำพริกแกง ปลูกป่าชายเลน  ลงเรือไปหาปลา หาปู  กับเรือชาวประมงชายฝั่ง และทำสปาโคลนจากโคลนทะเลที่มีแร่ธาตุหลายชนิดที่ทำให้ผิวพรรณสดใสสวยงาม  ขอขอบคุณ กฟผ. ที่เข้ามาช่วยปลูกป่าชายเลน และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ชุมชนพร้อมจะดูแลป่าชายเลนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ระบบนิเวศชายฝั่งมีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป

การปลูกป่าชายเลนที่บ้านหน้าทับในครั้งนี้ นอกจากชุมชนบ้านหน้าทับจับมือกับ กฟผ. ร่วมกันผลิกฟื้นเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศด้วยป่าชายเลนแล้ว ยังได้สร้างความสมดุลให้กับทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเลในบริเวณชายฝั่ง เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารและแหล่งรายได้ของชุมชนตลอดไป ช่วยบรรเทาปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล เป็นแหล่งอนุบาลและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ รวมทั้งช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นสาเหตุของปัญหาโลกร้อนอีกทางหนึ่งด้วย

กฟผ. ก้าวสู่ปีที่ 50 เพื่อชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน
-----------------------------------------------

ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น