ผู้ว่าฯ นราธิวาส เปิดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน” จังหวัดนราธิวาส ปี 2561(มีคลิป)

ผู้ว่าฯ นราธิวาส เปิดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน” จังหวัดนราธิวาส ปี 2561

นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2561 โดยมี นายสวัสดิ์ อ่อนประชู นักวิชาการชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม มีคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส สำนักงานพัฒนาที่ดินนราธิวาส ตลอดจนคณะครูนักเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีกว่า 28 โรงเข้าร่วมกิจกรรม
  นายสวัสดิ์ อ่อนประชู นักวิชาการชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสกล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีได้มีพระราชดำริฯให้จัดการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทุกแห่งทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 เป็นต้นมา เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสการฝึกฝนพัฒนาตนเองเกี่ยวกับหลักและวิธีการสหกรณ์ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งครู นักเรียนผู้ปกครองและชาวบ้านในชุมชน ซึ่งทางราชการได้กำหนดให้วันที่ 7 มิถุนายนของทุกปี เป็น”วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน” และกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับสนองพระราชดำริฯ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกภาคปฏิบัติด้านสหกรณ์แก่นักเรียน รวมถึงการจัดงานวันสหกรณ์นักเรียนเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้
พร้อมกล่าวว่าจังหวัดนราธิวาสเห็นถึงความสำคัญและให้ความสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านสหกรณ์ในโรงเรียนในทุกโอกาสเช่น การขยายผลโรงเรียนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่เพิ่มขึ้น สนับสนุนให้มีการเผยแพร่จัดนิทรรศการ และสนับสนุนงบเพิ่มเติมให้โรงเรียนหรือส่วนราชการไปขับเคลื่อนงานในส่วนที่ยังขาดแคลน โดยมุ่งหวังว่าระบบสหกรณ์ในจังหวัดนราธิวาสจะเจริญรุดหน้าผ่านการวางรากฐานตามพระราชดำริฯต่อไป
สำหรับกิจกรรมวันนี้ (7 มิ.ย.61) มีการมอบรางวัลกิจกรรมการประกวดครูสหกรณ์ดีเด่นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 3 รางวัล รางวัลดีเด่นได้แก่นางยุภาวดี ตุนาคุน จากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม่) อ.เมืองนราธิวาส รางวัลระดับดีได้แก่สิบตำรวจเอกหญิงนรารัตน์ ทุมวงศ์ จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต อ.จะแนะ และรางวัลชมเชยได้แก่นางซัยยิดะห์ สาเด็ง จากโรงเรียนบ้านโคกสยา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 

   นอกจากนี้มอบรางวัลการประกวดกรรมการสหกรณ์นักเรียนดีเด่นจำนวน 3 รางวัล รางวัลดีเด่นได้แก่ ด.ญ.โรกียะห์ นิโซะ โรงเรียนบ้านเปล อ.เมืองนราธิวาส รางวัลระดับดีได้แก่ ด.ญ.อัฟณีดาร์ กาเจ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต และรางวัลระดับชมเชยได้แก่ ด.ญ.นุรฟาดีลา รอแม โรงเรียนบ้านโคกสยา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส และมอบรางวัลการประกวดเรียงความจำนวน 6 รางวัลด้วย ซึ่งถือเป็นความรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคณะครูนักเรียนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมขับเคลื่อนงานสหกรณ์ให้มีความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น