สตูล ปล่อยนักปั่นรณรงค์โครงการ 6 x 4 รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้างกระแสรณรงค์ โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3

สตูล   ปล่อยนักปั่นรณรงค์โครงการ 6 x 4  รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้างกระแสรณรงค์ โครงการ  3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3
 
  เมื่อเวลา 7.30 น. วันนี้ 30 ม.ย.61ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ บริเวณลานวัฒนธรรม ต.พิมานอ.เมือง จ.สตูล นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการ 6 x 4  รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้างกระแสรณรงค์ โครงการ  3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3 โดยนายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูลและแกนนำเครือข่ายหมออนามัย สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ชมรมนักปั่นจักรยาน จังหวัดสตูล  และผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้มอบของที่ระลึก แก่ตัวแทนนักปั่นที่มาจาก จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา พร้อมนำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ ลด ละ เลิกบุหรี่ โดยให้สัตย์ปฏิญาณว่า จะไม่เกี่ยวข้องกับบุหรี่และสิ่งเสพติดทั้งมวล และผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการปล่อยขบวนจักรยาน นักปั่นรณรงค์และนักปั่นที่จะปั่นจักรยานไป สู่กระทรวงสาธารณสุข 
     
  นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูลกล่าวว่า ปัจจุบันเครือข่ายหมออนามัยซึ่งเป็นกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ที่มีความเข้มแข็ง ที่ครอบคลุมพื้นที่ทุก ตำบลทั่วประเทศมีความเข้าใจในบริบทของแต่ละ มีบทบาทสำคัญอย่างสูงต่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ในฐานะผู้ประสานเครือข่ายพัฒนาความร่วมมือในการทำงานของหน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรเครือข่ายในทุกระดับ โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งและสร้างกระบวนการทำงานดำเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนทั่วประเทศมีที่จะทำให้ประชาชนนั้นสูญเสียปีสุขภาวะเพิ่มมากขึ้นจนทำให้เกิดปัญหาระดับชาติที่ต้องจัดสรรงบประมาณในด้านการลงทุนด้านสุขภาพเพื่อดูแลแก้ไขปัญหาอย่างมากมาย นั่นคือภาระโรคที่เกิดจากพฤติกรรมของสุขภาพที่ไม่เหมาะสมทั้งทางด้านพฤติกรรมส่วนบุคคลปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาระบบบริการ  ในปีพ. ศ. 2559 ถึง 2560 เครือข่ายหมออนามัยได้ดำเนินโครงการ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชันในปีที่ 1 และปีที่ 2 โดยกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)ได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการก่อให้เกิดความร่วมมือและเกิดกระแสในการเลิกสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้นผ่านยุทธศาสตร์กลไกเครือข่ายหมออนามัยและอสม ซึ่งมีการกระจายอยู่ทุกตำบลและหมู่บ้านทั่วประเทศและลงมือทำสร้างพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับ การสร้างกระแส  ซึ่งโครงการนี้สามารถทำให้คนไทยจะสมัครใจเลิกบุหรี่ได้จำนวน 1,200,000 คนจากข้อมูลในเว็บไซด์ Quitforking ปี 1 และ 2 และข้อมูล 43 แฟ้ม และเลิกบุหรี่นานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปมีจำนวน 116,000 คน ทั่วประเทศ และในครั้งนี้สมาคมหมออนามัยร่วมกับเครือข่ายหมออนามัยจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นโดยการสนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)ดำเนินการผลักดันการขับเคลื่อนให้หน่วยงานองค์กรเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินงานสู่เป้าหมายตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไทองค์ราชันในปีที่ 3 ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือเพื่อร่วมถวายความดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 และเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานสาธารณสุขและเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไทองค์ราชันเพื่อส่งเสริมพลังและชื่นชมเครือข่ายและบุคคลผ่านกลไกสร้างกระแสขับเคลื่อนโดยได้กำหนดให้มีการปั่นจักรยานสร้างกระแสรณรงค์ภายใต้โครงการ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไทองค์ราชันจำนวน 8 สายโดยภาคใต้ฝั่งอันดามันเริ่มการปั่นวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ต้นทางเริ่มที่คฤหาสน์กูเด็นตำบลพิมานอำเภอเมืองจังหวัดสตูลและส่งไม้ต่อให้กับจังหวัดตรังตามเส้นทางดังนี้จังสตูลกระบี่พังงาระนองชุมพรประจวบคีรีขันธ์เพชรบูรณ์ราชบุรีนครปฐมนนทบุรีร่วมกับชมรมนักปั่นจักรยานทั่วประเทศตลอดเส้นทางจนถึงกระทรวงสาธารณสุขในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น