ประมงจังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม 500,000 ตัว ตามโครงการฟื้นฟู ทรัพยากรชายฝั่งทะเล(มีคลิป)

ประมงจังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม  500,000 ตัว ตามโครงการฟื้นฟู ทรัพยากรชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส  และจัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งพรรณไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์
              วันนี้  14 มิ.ย. 61 ที่บริเวณประตูระบายน้ำ  อ.เมือง จ.นราธิวาส นายสุรพร  พร้อมมูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  เป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว ตามโครงการฟื้นฟู ทรัพยากรชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2561  และกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นพรรณไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร และเป็นการเฉลิมพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีของพสกนิกรที่มีต่อพระองค์
               ซึ่งกรมประมง ได้ดำเนินการ โครงการฟื้นฟู ทรัพยากรชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส เป็นประจำทุกปี  เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ  ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน ในการช่วยดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และบริการจัดการทรัพยากรเหล่านั้นอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
              สำหรับพันธ์สัตว์น้ำที่ปล่อยในวันนี้เป็น พันธุ์กุ้งก้ามกรามจำนวน 500,000 ตัว ซึ่งมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น เช่น กุ้งแม่น้ำ กุ้งนาง และกุ้งหลวง  สำหรับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เรียกว่า  อูแด กือเตาะ  และเป็นสัตว์น้ำที่สามารถเติบโตได้ดีในสภาพน้ำกร่อย  สำหรับในพิธีวันนี้            (14 มิ.ย. 61)  มีคณะหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก 
       โครงการสงน้ำและบํารุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา  อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  เป็นโครงการพัฒนาแหลงน้ำโครงการหนึ่งในหลายโครงการในเขตจังหวัดนราธิวาส  ที่กรมชลประทานได้ดําเนินการสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  โดยมุงเน้นการพัฒนาทั้งลุมน้ำ พัฒนาแหลงน้ำจืดตนทุนใหแกพื้นที่การเกษตรและเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่โครงการ  และปรับปรุงและขยายระบบชลประทานใหเกิดประโยชนเต็มตามศักยภาพของพื้นที่โครงการ   เป็นการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในเขตพื้นที่โครงการ รวมถึงการลดปัญหาดานดินเปรี้ยวเพื่อนําไปสู่การเพิ่มผลผลิตการเกษตรให้แกเกษตรกรในพื้นที่โครงการ   และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น      

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น