สุดปลาบปลื้ม!โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์ กระบี่ มอบประกาศนียบัตรนักศึกษาพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล รุ่นที่ 1-4 ประจำปี การศึกษา 2561 ครั้งที่ 1(มีคลิป)

สุดปราบปลื้ม!โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่ มอบประกาศนียบัตรนักศึกษาพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล  รุ่นที่ 1-4 ประจำปี การศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 หลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ
วันที่  2  มิถุนายน 2561   ณ ห้องสุดมงคล  เทศบาลเมืองกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560-2561 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์  เผือกผ่อง   รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรพร้อมด้วย ดร.พิชญ์สินี   ขาวล้วน ผู้บริหาร/ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่ และอ.สวาสดิ์  เถาว์กลอย,คณาจารย์ ผู้สอน  ผู้ปกครอง นักศึกษา ตลอดจนสื่อมวลชน ร่วมในงาน

             ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์  เผือกผ่อง   ฯ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานใน พิธีรับประกาศนียบัตรนักศึกษาพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล  รุ่นที่ 1-4 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ในครั้งนี้ มีความยินดีและภูมิใจอย่างยิ่งที่เยาวชนเหล่านี้ที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต    การพัฒนาการเรียนรู้ของคนในสังคมทุกระดับ   และได้เล็งเห็นว่ายังมีเด็กไทยอีกเป็นจำนวนมากที่มีศักยภาพแต่ขาดโอกาสในการศึกษา   และการพัฒนาตนเองเนื่องจากขาดปัจจัยสนับสนุนให้ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต และศักยภาพของเด็กไทยด้วยการจัดโครงการต่างๆ ขึ้นเพื่อช่วยเหลือ  และให้โอกาสแก่เด็กเหล่านั้น  สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นของโรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่  ทั้งนนี้ผมขออวยพรให้ทุกท่าน ประสบผลสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ ขอให้ผู้เข้าร่วม
พิธีรับประกาศนียบัตรนักศึกษาพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล  รุ่นที่ 1-4 ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1  ทุกท่าน  นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ทั้งในส่วนตัว ครอบครัว และสังคม  อันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติต่อไป ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์  เผือกผ่อง   รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าว
        ดร.พิชญ์สินี  ขาวล้วน  กล่าวว่า โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์ กระบี่ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักผู้ช่วยการพยาบาล   เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559  โดยได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกระบี่ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   ได้ดำเนินการสอนหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ ในระยะเวลา  6 เดือนต่อรุ่น เพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีทักษะ ประสมประสานสำหรับวิชาชีพ พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล เพื่อมาร่วมทำงานเป็นทีมกับพยาบาลวิชาชีพ  แพทย์ และปฏิบัติภารกิจพื้นฐานในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย ในตำแหน่งต่างๆ  เช่น พนักงานผู้ช่วยแพทย์, พนักงานผู้ช่วยพยาบาล, พนง.ผู้ช่วยทันตกรรม, พนักงานผู้ช่วยเภสัชกรรม, พนักงานผู้ช่วยศูนย์ความงาม, พนักงานผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุและเด็ก, พนักงานผู้ช่วยห้องLAP, พนักงานผู้ช่วยศูนย์ไตเทียม, พนักงานผู้ช่วยกายภาพบำบัด, พนักงานผู้ช่วยห้องฉุกเฉิน ER,พนักงานผู้ช่วยห้องผ่าตัด OR, พนักงานผู้ช่วย ICU-CCU, พนักงานผู้ช่วย OPD พนักงานผู้ช่วยบัญชีการเงิน, พนักงานผู้ช่วยการตลาดทั้งในและต่างประเทศพนักงานผู้ช่วยประชาสัมพันธ์พนักงานผู้ช่วยโภชนาการ และแผนกอื่นๆ  ในโรงพยาบาลภาครัฐ โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ คลินิก ศูนย์ความงาม สถานพยาลต่างๆ

การจัดการเรียนการสอน ตามใบอนุญาต เลขที่  กบ. 3/2560  ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการได้มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการให้การช่วยเหลือดูแลผู้เจ็บป่วยที่ไม่ซับซ้อนในสถานบริการสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพให้กลับสู่สภาพเดิมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังปลูกฝังให้มีจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้บริการสุขภาพ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถทำงานในบทบาทของตนเองและปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สุขภาพอื่นๆได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข  ภายใต้ปรัชญา
ทักษะวิชาการเข้ม   เน้นคุณธรรม   กิจกรรมเยี่ยม   เตรียมความพร้อมสู่สากล

ซึ่งการดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุของโรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่ ประสบความสำเร็จและ มีนักศึกษาจบการศึกษาจำนวน 4 รุ่น  ที่เข้ารับประกาศนียบัตรในครั้งนี้ จำนวน 80 คน

เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานในโรงพยาบาลชั้นนำ คลินิก เนิร์สเซอร์รี่ต่างๆทั่วประเทศและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
สันติ เพชรแก้ว และทีมข่าวกระแสใต้-รายงาน
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น