นราธิวาส ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

นราธิวาส ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  ระดับประเทศ ขณะที่นายอัสรี วัฒนายากุล ตัวแทนเยาวชนจ.นราธิวาส  to be number one Idol 8 ระดับประเทศร่วมในกิจกรรม ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่น

 22 พ.ค 61 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส นายสุรพร  พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  ระดับประเทศ โดยมีนายธรรมรงค์  คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส   นายแพทย์สาธิต  ทิมขำ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  นายแสงประทีป   โกมลบุตร  นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส ผู้ตรวจราชการ กรมพินิจและคุ้มครองแรงงาน ประธานเด็กและเยาวชน  นายประวิทย์  เคียงผล ผู้เชี่ยวชาญ  นางสาวจีระวรรณ   ปักกัดตัง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนคณะกรรมการด้านการป้องกัน TO BE NUMBER ONE  หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

นายสุรพร  พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาส นำเอาพระปณิธานขององค์ประธานโครงการทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี น้อมนำมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 16 ปี  โดยได้ดำเนินกิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์หลักของโครงการ ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ มาโดยตลอด ตั้งแต่ปี 2545 เน้นให้มีการรับสมัครสมาชิกใหม่  เพิ่มสมาชิกและขยายเครือข่าย สร้างนวัตกรรม ต่อยอดนวัตกรรมสู่องค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งได้บรรจุโครงการ TO BE NUMBER ONE   ในแผนการพัฒนาจังหวัดทุกปี โดยกำหนดเป็นนโยบายให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรม พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม 
 ซี่งจังหวัดนราธิวาสสามารถเพิ่มสมาชิก TO BE NUMBER ONE   เพิ่มขึ้นทุกปี โดยภาพรวมของจังหวัดมีจำนวน  366,433 คน สามารถเพิ่มศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  ครอบคลุมทุกอำเภอ เพิ่มขึ้นทุกปีจากจำนวนศูนย์เพื่อนใจในปี 2560 ที่มีเพียง  326 ศูนย์ เพิ่มขึ้น จำนวน 135 ศูนย์ รวมศูนย์เพื่อนใจ ในปี 2561 มีจำนวน  418 ศูนย์ ทั้งนี้ยังได้สุดยอดเยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE    รุ่นที่ 8 ในระดับประเทศด้วย ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดนราธิวาส ที่มีเยาวชนเป็นต้นแบบ TO BE NUMBER ONE  สามารถเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
                           

   ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น