กกพ. คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

กกพ. คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสียในโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วน แต่งตั้งผู้บริหาร กฟผ. ร่วมเป็นกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียฯ ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

ว่าที่ พ.ต. ดร. อนุชาต ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์โครงการ กฟผ. ได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามที่กำหนด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุม ครั้งที่ 11/2561 (ครั้งที่ 512) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ของประเภทโครงการหรือกิจการลำดับที่ 11 โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561

ทั้งนี้ เมื่อมีโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ประเภทโครงการหรือกิจการลำดับที่ 11 ที่เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้น กกพ. จะสรรหาคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ จากผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกและขึ้นทะเบียนไว้มาร่วมคณะกรรมการ โดยจะทำการคัดเลือกเป็นรายโครงการต่อไป
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น