นศ.สาขาปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ตามแผนการจัดการเรียนการสอนหน่วยที่ 7 ภาวะผู้นำ

นักศึกษาสาขาปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ตามแผนการจัดการเรียนการสอนหน่วยที่ 7 ภาวะผู้นำ

นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในรายวิชาองค์การและการจัดการ ซึ่งได้จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาสาขาปกครองท้องถิ่น  ตามแผนการจัดการเรียนการสอนหน่วยที่ 7 เรื่องการอำนวยการ ซึ่งมีหัวข้อเรื่องภาวะผู้นำ เพื่อให้นักศึกษาสาขาปกครองท้องถิ่นได้ความรู้และประสบการณ์จากการบริหารงานในสถานที่จริง ด้วยมีนักศึกษาจำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงาน และฟังการบรรยายจากนายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ  

นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ มีการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ให้กันภายในระหว่างบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกลไกในการส่งเสริมการทำงานร่วมกันที่เป็นระบบ ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้นำสูง บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความสามารถและมีความรับผิดชอบ การบริหารงานมีการรับฟังความคิดเห็นจากภายนอก และมีความคล่องตัว มีการแปลงวิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์ ขององค์กรมาสู่การปฏิบัติงานอย่างแท้จริง เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนริเริ่มกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการติดตามและประเมินผลโครงการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด มีความเพียงพอของงบประมาณ

จัดให้มีองค์กรภาคประชาชนในท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ เช่น สภาที่ปรึกษาประชาชนในท้องถิ่น เวทีรับฟังความคิดเห็น การจัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรเหล่านั้นเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารงานและเสนอโครงการได้ตรงตามความต้องการของประชาชนและให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากที่สุด

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น