นราธิวาส ทำพิธีมอบทุนโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ปี 61 เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนและมั่นคง (มีคลิป)

นราธิวาส ทำพิธีมอบทุนโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ปี 61 เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนและมั่นคง
   23 พ.ค 61 ณ อาคารเอนกประสงค์ กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน อ.เมือง จ.นราธิวาส นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบทุนโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ปี 2561 โดยมีนายกูอิลาม ระยีแก นายกสมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมคณะ ผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการบำบัดยาเสพติด เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนเข้าร่วมเป็นเกียรติ
 นายกูอิลาม ระยีแก นายกสมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ว่า ตามนโยบายรัฐบาลกำหนดให้ “ผู้ติดยาเสพติด คือ ผู้ป่วย” ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ในฐานะทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า การติดตามดูแลช่วยเหลือเป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยประคับประคองให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม ดังนั้นรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรมได้กำหนดให้มีการคืนคนดีสู่สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การติดตามความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟูยาเสพติดให้เป็นรูปธรรม มีศักยภาพ คุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถกลับไปดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข  
 ดังนั้น เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ในทางปฏิบัติการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟูยาเสพติดโดยใช้กลไก กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครในพื้นที่ทำหน้าที่ติดตาม สังเกตพฤติกรรมและส่งข้อมูลการขอรับความช่วยเหลือให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการต่อ ซึ่งยังมีข้อจำกัดในการให้ความช่วยเหลือ ปัจจุบันมีผู้ผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟูยาเสพติดและได้แจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือในพื้นที่เป็นจำนวนมาก แต่มีผู้ผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟูยาเสพติดได้รับความช่วยเหลือน้อย 
 นายกูอิลาม ระยีแก ยังได้กล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับในปี 2561 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 ได้มอบหมายให้สมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดทำโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2561 พื้นที่ จ.นราธิวาส มีผู้ได้รับการพิจารณาได้รับทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือในการประกอบอาชีพ จำนวน 20 คน ประกอบด้วย อ.เมืองนราธิวาส 3 คน อ.ตากใบ 5 คน อ.ระแงะ 4 คน อ.ยี่งอ 4 คน อ.แว้ง 2 คน อ.บาเจาะ 1 คน อ.ศรีสาคร 1 คน โดยได้รับการสนับสนุนอาชีพเลี้ยงวัว 12 คน เลี้ยงแพะ 7 คน เลี้ยงไก่ 3 คน เพื่อนำไปประกอบอาชีพที่ยั่งยืนและมีรายได้ที่มั่นคงต่อไป โดยจะมีการติดตาม รวม ระยะเวลา 6 เดือน โดยใช้กลไกของเจ้าหน้าที่สมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ดำเนินงานตามแต่ละพื้นที่ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการประสบผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ.     

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น