นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในสถาบัน เพื่อให้นักศึกษาพุทธ-มุสลิม ร่วมเรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมแบบพหุวัฒนธรรม(มีคลิป)

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในสถาบัน เพื่อให้นักศึกษาพุทธ-มุสลิม ร่วมเรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมแบบพหุวัฒนธรรม ร่วมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามสืบทอดอยู่คู่แผ่นดินต่อไป

            24 เมษายน 61 ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส นักศึกษาและคณาจารย์วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่และครูบาอาจารย์ในสถานศึกษา เพื่อเป็นการขอพรและสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่กับพื้นที่ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา นักศึกษาทั้งพุทธ-มุสลิม วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และบุคลากร ครู อาจารย์ผู้สอน กรรมการสถาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน เป็นครั้งแรกเพื่อเรียนรู้ร่วมกันถึงขนบธรมมเนียมประเพณีแบบพหุวัฒนธรรมทั้งพุทธและมุสลิมที่อาศัยอยู่ร่วมกันบนแผ่นดินเดียวกันแบบสันติสุข หวังให้นักศึกษาร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีให้อยู่คู่แผ่นดินต่อไปในอนาคตบนพื้นฐานที่ไม่ขัดแย้งต่อกัน 
นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กล่าวว่า “กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย เป็นรากฐานของความเป็นอันหนึ่งอันเดียว  แสดงให้เห็นถึงความภูมิใจ ความร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวของคนในชาติ ด้วยเหตุนี้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา เพื่อต้องการให้บุคลากร อาจารย์ผู้สอน และ นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทย ต่อไป และยังเป็นการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างบุคลากรอาจารย์ผู้สอน และ นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสให้มีความรักความกลมเกลียวยิ่งขึ้นมากกว่าเดิม” 
       ด้านนายสาคร  ปานจีน หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักศึกษา กล่าวว่า “กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสที่ต้องการสืบสานประเพณีให้อยู่คู่กับเยาวชน นอกจากการรดน้ำขอพรแล้วยังมีกิจกรรมการให้ความรู้ในด้านประวัติความเป็นมาของประเพณีรดน้ำขอพรจากวิทยากรผู้ที่ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปส่งต่อให้คนในครอบครัวและคนรอบข้างเพื่อที่ประเพณีการรดน้ำขอพรจะได้อยู่คู่คนไทยตลอดไป”       ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น