กระบี่-อำเภออ่าวลึก เพิ่มศักยภาพความปลอดภัยกับเชิงบูรณาการระดับในพื้นที่ขณะกลุ่มสตรีทสะตอร่วมขับเคลื่อน

กระบี่-อำเภออ่าวลึก เพิ่มศักยภาพความปลอดภัยกับเชิงบูรณาการระดับในพื้นที่ขณะกลุ่มสตรีทสะตอร่วมขับเคลื่อน
วันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา    
ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 

นาย ชัยวุฒิ   บัวทอง นายอำเภออ่าวลึก ,นายก่อเดช ยะลา สาธารณสุขอำเภออ่าวลึก และเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภออ่าวลึกและกลุ่มสตรีทสะตอและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพความปลอดภัยกับเชิงบูรณาการระดับพื้นที่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
     
ทั้งนี้ นายก่อเดช ยะลา สาธารณสุขอำเภออ่าวลึก เปิดเผยว่ามติการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เมื่อ กันยายน 2558 ได้รับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ.2573 ซึ่งถือเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs)(ข้อ 3.6) คือ ลดอัตราการเสียชีวิต และการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจรทางถนนให้ได้ครึ่งหนึ่งภายในปี 2563 และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 ตุลาคม 2558 กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ และรับรองแผนบูรณาการป้องกัน และและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยมีมาตรการที่กำหนด 2 มาตรการคือ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา มาตรการป้องกันที่สำคัญมาตรการหนึ่งคือด้านสังคมและชุมชน อาทิ จัดตั้ง ด่านชุมชนโดยบูรณาการร่วมกับอำเภอ สำนักงานเขต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน และอาสาสมัครต่าง ๆ
           
การสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนจึงถือเป็นจุดเริ่มที่มุ่งเน้นให้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง และเกิดกระบวนการจัดการตนเองของชุมชน และภาคีหุ้นส่วนต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชนและภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย และลดพฤติกรรมเสี่ยงทั้งระดับบุคคลครอบครัว และชุมชน อำเภออ่าวลึก
ซึ่งโครงการ เพิ่มศักยภาพความปลอดภัยกับเชิงบูรณาการระดับพื้นที่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ มีวัตถุประสงค์ในดำเนินงาน คือ เพื่อพัฒนาและขยายผลชุมชนต้นแบบในการจัดการปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนตามแนวทาง ประชาชารัฐ

ซึ่ง มีเครือข่ายอำเภออ่าวลึก โรงพยาบาลอ่าวลึก ตัวแทนระดับตำบลทั้ง 9 ตำบล จำนวน 200  คน และทาง คณะผู้จัด ฯ ต้องขอขอบคุณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ ต่อไป

-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น