สสจ.นราธิวาส จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)(มีคลิป)

สสจ.นราธิวาส จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
 ณ ก้องประชุมโรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ โดยมี นายแพทย์สาธิต ทิมขำ สาธารณสุขจังหวัด น.พ.สุวิตน์ วิริยพงษ์สุกิจ ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ อ.นาทวี จ.สงขลา พร้อมบรรยายพิเศษ “ทิศทางและแนวทางการขับเคลื่อน พชอ.” ตัวแทนนายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ผอ.โรงพยาบาลตากใบ  สาธารณสุขอำเภอ สาธารณสุข อ.สุไหงโก-ลก นายกและรองนายก อบต.ทีมนักวิ่งก้าวคนละก้าว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ตากใบ บุคลากรด้านสาธารณสุข และภาคเอกชนเข้าร่วม 
 นายแพทย์สาธิต ทิมขำ สาธารณสุข จ.นราธิวาส เปิดเผยว่า ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 เห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนเกิดการบูรณาการเป้าหมายทิศทางและยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยมีพื้นที่เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลางมีความเป็นเจ้าของ และภาวการณ์นำร่วมกัน โดยบูรณาการและประสานความร่วมมือในการนำไปสู่การสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัวและชุมชนมีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืนสืบไป ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะพัฒนาระบบบริการระดับปฐมภูมิให้มีความเข้มแข็ง สามารถให้บริการที่ครอบคลุมและผสมผสานด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพและการทำงานเชิงรุกในการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนร่วมกับท้องถิ่น ท้องที่ และชุมชน โดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ดำเนินงานร่วมกับแบบบูรณาการเพื่อแก้ไชปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตชองประชาชน 
 ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) โดยเชื่อมโยงหน่วยปฐมภูมิ ท้องที่ ท้องถิ่นและภาคประชาชน สามารถจัดการปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีความยั่งยืน 
 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นายอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ส่วนราชการแต่ละอำเภอ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) รวมทั้งสิ้น 200 คน โดยมีกิจกรรมการบรรยาย เวทีเสวนา และการระดมความคิดในการขับเคลื่อน พชอ.ของแต่ละอำเภอ
 ด้านนายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชนในแต่ละอำเภอ โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ นับเป็นโอกาสและเป็นเวทีการทำงานที่ดีตามแนวคิด “คนไทย ใส่ใจดูแลกัน” ที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีและลดความเหลื่อมล้ำโดยการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน สังคมไม่มีคนถูกทอดทิ้ง ตามบริบทของแต่ละอำเภอ เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายและการวางแผนร่วมกันอย่างมีพลัง นับเป็นมิติใหม่ของการปฏิรูปประเทศไทยที่มีความเชื่อมโยงผสมผสานการดูแลความเป็นอยู่ เป็นการปฏิรูปการแก้ไขปัญหาประชาชนทางสังคมที่ดีที่จะส่งผลต่อความสุขกาย สุขใจของประชาชนอย่างยั่งยืน.                           
ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น