สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ จัดการแข่งขันกิจกรรม วิ่ง ว่าย พาย ปีน ปั่น สวรรค์อันดามัน (Andaman Games)


สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ จัดการแข่งขันกิจกรรม วิ่ง ว่าย พาย ปีน ปั่น สวรรค์อันดามัน (Andaman Games) เพื่อผลักดันและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิง นิเวศน์ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลตามมาตรการสร้างความเข้มแข็งละยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ สถาบันการพล ศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ได้มีการจัดงานแถลงข่าว การแข่งขันกิจกรรม วิ่ง ว่าย พาย ปีน ปั่น สวรรค์อันดามัน (Andaman Games) โดยทาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญของการจัดการแข่งขันกีฬาไปพร้อมกับการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว กลุ่มภาคใต้อันดามัน ซึ่งประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และระนอง ซึ่งล้วน แต่มีศักยภาพและโดดเด่นในด้านของแหล่งท่องเที่ยวและกีฬาระดับนานาชาติ (Sport Tourism Destination) จึงได้จัดโครงการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ดังกล่าวขึ้น ซึ่งมีทาง ท่านสาคร เกี่ยวข้อง ประธานกรรมการวิทยาเขตสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิด งาน พร้อมสื่อมวลชนจากหลายแขนง

โดยมี นาย สาคร เกี่ยวข้อง ประธานกรรมการวิทยาเขตสถาบันการพลศึกษาประจำ วิทยาเขตกระบี่ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า สาหรับกิจกรรม วิ่ง ว่าย พาย ปีน ปั่น สวรรค์อันดามัน (Andaman Games) ถือเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ภายในกลุ่มจังหวดัให้มีการสร้างความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด และยังเป็นการ ส่งเสริมกีฬาและการท่องเที่ยว (Sport Tourism) โดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัย เยาวชนให้มีน้าใจนักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกติกามารยาท และมีความสามัคคี นอกจากนี้การจัด กิจกรรมดังกล่าวยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสร้างรายได้ให้ประเทศ กระจายรายได้สู่ ท้องถิ่น และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีความโดดเด่นเฉพาะทาง เพื่อยกระดับ มาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ
ส่วนทาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชา ปัญญาไข กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ กล่าวเพิ่มเติมถึงรายละเอียดการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ว่า การแข่งขันกิจกรรม วิ่ง ว่าย พาย ปีน ปั่น สวรรค์อันดามัน (Andaman Games) จะจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2561 ประกอบไปด้วยกีฬา 5 ชนิด ได้แก่ การแข่งขันวิ่งครอสคันทรี ระยะทาง 20 กิโลเมตร ,การแข่งขันปั่นจักรยาน Road Bike ระยะทาง 30 กิโลเมตร การแข่งขันว่ายน้า ,การแข่งขันเรือพาย และการแข่งขันปีนหน้าผาเทียม ใช้พื้นที่จัด กิจกรรมภายในสถาบันการพลศึกษา สนามกีฬากลางจังหวัด ลานปูดา เป็นหลัก ร่วมถึงเส้นทาง ธรรมชาติสาหรับการวิ่งวิ่งครอสคันทรี และปั่นจักรยาน ซึ่งนักกีฬาหรือบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปดู ข้อมูลรายละเอียดกีฬาแต่ละชนิด รวมถึงสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ได้ที่ เว็บไซต์ www.sporteventfact.com / Facebook Fan page หรือ sporteventfact โทรศัพท์ 02-346- 9000

ทีมข่าว กระแสใต้-รายงาน

-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น