กฟผ. ขอเชิญรับฟังความคิดเห็นฯ ในเวที ค.3 โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 วันเสาร์ที่ 28 เมษายน นี้

กฟผ. ขอเชิญรับฟังความคิดเห็นฯ ในเวที ค.3
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 วันเสาร์ที่ 28 เมษายน นี้

กฟผ. ขอเชิญร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการทบทวนร่างรายงาน EHIA (ค.3) โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 08.00 – 12.30 น.  ณ อาคารอเนกประสงค์ 3 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ว่าที่พันตรี ดร.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า บริษัท ซีคอท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาเตรียมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ค.3) สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) ของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 08.00 – 12.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ 3 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

สำหรับเวที ค.3 บริษัทที่ปรึกษาจะนำเสนอผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนในพื้นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน โรงงานอุตสาหกรรม องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม สื่อมวลชน และประชาชนผู้ที่สนใจได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในเวที ค.1 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 และ ค.2 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา เมื่อเวที ค.3 แล้วเสร็จ บริษัทที่ปรึกษาจะรวบรวมข้อคิดเห็นทั้งหมดจากทั้ง 3 เวที มาพิจารณาตามหลักวิชาการเพิ่มเติมให้ครอบคลุมข้อห่วงกังวลของประชาชนเพื่อนำไปจัดทำรายงาน EHIA ฉบับสมบูรณ์ ก่อนนำส่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ กฟผ. และบริษัทที่ปรึกษาได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย ทั้งภาคประชาชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ ป้ายประกาศ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เสียงตามสาย เว็บไซต์ของ กฟผ. รวมถึงช่องทางสื่อสารออนไลน์ และสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อเชิญชวนประชาชนในพื้นที่และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในเวที ค.3 พร้อมทั้งส่งจดหมายเชิญไปยังผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและเกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง

สำหรับผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ ได้ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 หรือส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไปที่แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ : นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ และนางอรัญญา แสนชื่น ที่อยู่ : 112 หมู่ที่ 1 ตำบลบางโปรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 02 383 0510-21 ต่อ 2007, 4010 (ช่วงเวลาทำการ) โทรสาร  02 383 0510-21 ต่อ 4014 E-mail  : pr_sbp@egat.co.th และ บริษัท ซีคอท จำกัด : นางสาวจันทิมา ยะนิล ที่อยู่ : 239 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 02 959 3600 ต่อ  412, 418  โทรสาร 02 959 3535 E-mail : eedmail@secot.co.th ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2561
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น