จังหวัดนราธิวาส องค์การบริหารส่วนตำบลสุคิริน วันผู้สูงอายุ และมหกรรมตลาดนัดสุขภาพ ประจำปี 2561

จังหวัดนราธิวาส องค์การบริหารส่วนตำบลสุคิริน วันผู้สูงอายุ และมหกรรมตลาดนัดสุขภาพ ประจำปี 2561

ที่บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดงานวันผู้สูงอายุ และมหกรรมตลาดนัดสุขภาพ สืบเนื่องมาจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสุคิรินเองมีผู้สูงอายุจำนวนทั้งสิ้น 559 คน จากประชากรทั้งสิ้น 4,717 คนคิดเป็นร้อยละ 11.85 ต่อประชากรทั้งหมดซึ่งกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาค รวมถึงเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ มักมองว่าตนเองด้อยค่า ต้องพึ่งพาผู้อื่น และร่างกายก็เสื่อมโทรม ไม่สามารถทำสิ่งใดได้ดี แต่แท้จริงแล้ว ผู้สูงอายุ เป็นผู้ที่มีคุณค่าต่อสังคมเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งความรู้ความชำนาญ และเป็นผู้ธำรงไว้ซึ่งประเพณี วัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นสายใยสำคัญของครอบครัวอีกด้วยสำหรับในประเทศไทย ก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุเช่นกัน ในสมัยพลเอกเปรม ตินสูลานนท์ จึงกำหนดให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์ที่สื่อความหมายตรงกับความสำคัญของผู้สูงอายุ เป็นวันที่ลูกหลานจะได้รดน้ำดำหัวให้ผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อรับศีลรับพรจากท่านอีกด้วย สำหรับการจัดงานมหกรรมสุขภาพนั้นเพื่อให้ประชาชนใส่ใจในการดูแลสุขภาพ และรู้จักการดูแลตนเองเพราะการดูแลสุขภาพให้ดีเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษาพยาบาล 

     นายเกียรติศักดิ์  ปัทมินทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุคิริน กล่าวว่า เองเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและการดูแลใส่ใจในสุขภาพของประชาชนมีความสำคัญเป็อย่างมาก เพราะถือเป็นรากฐานโครงสร้างที่สำคัญในการพัฒนาด้านอื่นๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีขวัญและกำลังใจ ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดความสนุกสนานและรู้สึกว่าไม่ถูกทอดทิ้ง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในครอบครัว ตลอดจนเกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจของผู้สูงอายุและ บุคคลอื่นในชุมชน สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนและกลุ่มเครือข่ายต่างๆได้มีการรับทราบข้อมูลข่าวสารในกิจกรรมความรู้การสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยต่างๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับสภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน  การจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนและร่วมมือด้วยดีจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการในพื้นที่ หน่วยงานสาธารณสุข  กำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กองกำลังทหารพรานร้อย ร.พ.1104 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.สุคิริน กองกำลังอ.ส.อำเภอสุคิริน อรบ. ชรบ. บ้านราษฎร์ผดุง ที่ปฎิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาร่วมกิจกรรม 

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น