ประชาชนรอบพื้นที่โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทบทวนร่างรายงาน EHIA ในเวที ค.3

ประชาชนรอบพื้นที่โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทบทวนร่างรายงาน EHIA ในเวที ค.3

ประชาชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 799 คน ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ค.3) โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 โดยเปิดให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง โปร่งใส  ตามกฎหมาย เพื่อให้การศึกษาและการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) ครอบคลุมทุกข้อห่วงกังวล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย 
  
วันนี้ (28 เมษายน 2561) นายกมล เชียงวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ค.3) สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท ซีคอท จำกัด โดยมีว่าที่ พ.ต.ดร.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ และนายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าพระนครใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายศิริวัฒน์ ธนะผลเลิศ พลังงานจังหวัดสมุทรปราการ ประชาชนในพื้นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน โรงงานอุตสาหกรรม องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม สื่อมวลชน และประชาชนผู้ที่สนใจร่วมรับฟังความคิดเห็น จำนวน 799 คน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 12.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ 3 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

นายขรรชัย เกรียงไกรอุดม ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีคอท จำกัด กล่าวว่า การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ค.3 ในครั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในเวที ค.1 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 และ ค.2 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา โดยพบว่าประชาชนที่ร่วมนำเสนอความคิดเห็นบนเวทีส่วนใหญ่มีข้อห่วงกังวลด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ ด้านฝุ่นละออง การจราจร ระดับเสียง การจัดการของเสีย เช่น ขยะและน้ำเสียระหว่างดำเนินโครงการ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการดูแลระบบนิเวศริมแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านความปลอดภัย อาทิ การวางมาตรการและระบบป้องกันอัคคีภัย ด้านสาธารณูปโภค อาทิ การดูแลด้านการศึกษา ถนนและระบบน้ำประปาให้เพียงพอกับความต้องการ และการดูแลด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน รวมทั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้ถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบที่แท้จริงอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว และขอให้ กฟผ. พัฒนาชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาจะรวบรวมข้อคิดเห็นทั้งหมดจากทั้ง 3 เวที มาพิจารณาตามหลักวิชาการเพิ่มเติมให้ครอบคลุมข้อห่วงกังวลของประชาชนเพื่อนำไปจัดทำรายงาน EHIA ฉบับสมบูรณ์ ก่อนนำส่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป 

ด้านว่าที่ พ.ต.ดร.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. ขอขอบคุณประชาชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้สนใจทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลในเวทีรับฟังความคิดเห็น ค.3 โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 ในครั้งนี้ การสร้างโรงไฟฟ้าไม่ใช่เพียงเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศเท่านั้น แต่ประเด็นด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญที่ กฟผ. คำนึงถึงอยู่เสมอ โดย กฟผ. ยินดีน้อมรับทุกข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้โรงไฟฟ้าสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนรอบโดยรอบพื้นที่ได้อย่างมีความสุข 

สำหรับโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 มีกำลังการผลิตติดตั้ง 1,470 เมกะวัตต์ จะก่อสร้างในบริเวณพื้นที่ของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ในปัจจุบัน เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ชุดที่ 1 และ 2 ที่จะปลดออกจากระบบภายใน ปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2565 ตามลำดับ โดยโครงการนี้ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก และน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรอง ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าใหม่จะเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ส่งผลให้มีการระบายมลสารลดลง เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในเขตนครหลวงต่อไป

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ : นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ และนางอรัญญา แสนชื่น ที่อยู่ : 112 หมู่ที่ 1 ตำบลบางโปรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 0 2383 0510-21 ต่อ 2007, 4010  (ช่วงเวลาทำการ) โทรสาร  0 2383 0510-21 ต่อ 4014 E-mail : pr_sbp@egat.co.th และบริษัท ซีคอท จำกัด : นางสาวจันทิมา ยะนิล ที่อยู่ : 239 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0 2959 3600 ต่อ  412, 418 โทรสาร 0 2959 3535 E-mail : eedmail@secot.co.th ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่รับฟังความคิดเห็นฯ จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2561
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น