About

Header Ads

อบต.ไสไทย มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง4 ศูนย์


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง4 ศูนย์ และโรงเรียนบ้านไสไทย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จำนวน 96 คน ที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561
เวลา 08.30 น วันที่ 22 มีนาคม 2561 นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร ตามโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็ก ประจำปีการศึกษา 2561 แก่นักเรียนระดับปฐมวัยที่ผ่านพัฒนาการจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย์ และโรงเรียนบ้านไสไทยสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จำนวน 96 คน โดยมีนายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวรายงาน มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร เลขานุการนายกอบต. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสไทย คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนบ้านไสไทย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ทั้ง 4 ศูนย์ จำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วม
โดยมีการกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ผ่านการจัดนิทรรศการ การจัดซุ้มต่างๆ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และมีกิจกรรมการแสดงออกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในชื่อชุด ดอกไม้ให้คุณ จากนั้นนางสาวสุกัญญา แก้วเถื่อน นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ขานรายชื่อเด็กที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็ก ขึ้นรับวุฒิบัตร โดยมีนักเรียนโรงเรียนบ้านไสไทย และจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ทั้ง 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนพริก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมโพธิ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหิน จำนวน 96 คน
จากนั้น นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวให้โอวาท ว่าเด็กปฐมวัย เป็นเด็กวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงห้าปี ซึ่งเป็นเด็กที่อยู่ในช่วงพลังแห่งการเจริญเติบโตงอกงามของชีวิต การจัดการศึกษาปฐมวัยจึงเป็นสาระสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตเด็กเป็นอย่างยิ่ง การจัดการศึกษาเด็กในปฐมวัยจึงต้องดำเนินการให้สามารถตอบสนองธรรมชาติ และความต้องการของเด็กในวัยนี้ จะต้องมองเห็นภาพความสำเร็จในวันนี้และอนาคตข้างหน้าของเด็กและเยาวชน ในการจัดการศึกษา เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคข้อมูลข่าวสาร และเด็กปฐมวัยก็เช่นเดียวกัน จะต้องมองให้เห็นภาพรวมของการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยใช้พื้นฐานสังคมไทยและท้องถิ่นตนเอง เพราะลักษณะของแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน จึงควรหันมาใช้ท้องถิ่นตนเองเป็นฐาน ในการจัดการศึกษาปฐมวัย และสิ่งที่ต้องดำเนินการในปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน ซึ่งมีความหลากหลายของภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร จึงต้องส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยให้ ครอบครัว ผู้ปกครอง ช่วยกันดูแลฝึกฝนบุตรหลานของตนเองให้ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพในวันข้างหน้า สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีความสุขต่อไป
ให้ข่าวโดย นางสุจิราภัทร์ ต่างสี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ อบต.ไสไทย
โทร. 075-623402 ต่อ 204

-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น