About

Header Ads

ทต.เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2560 (มีคลิป)


ทต.เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ  จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2560

นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องนราทัศน์  โรงแรมอิมพีเรียล  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส เด็กช่วงอายุ 3 – 5 ปี เป็นช่วงที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้มีความพร้อม ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม และสติปัญญา และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นที่สูงต่อไป กองการศึกษาเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ จึงได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจที่จบการศึกษาระดับชั้นปฐมวัยจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กเกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาในระดับชั้นสูงต่อไป ซึ่งในปีการศึกษา 2560  มีเด็กที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ  จำนวน 112 คน 

นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่งกับบัณฑิตน้อยทุกคน เนื่องจากการศึกษาเป็นการวางรากฐานที่ดี ที่ถูกต้องให้ตัวบุคคลทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา สามารถปรับตัวให้อยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นนโยบายเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด เป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคมต่อไป ในการนี้ จึงขออำนวยพรให้บัณฑิตน้อยทุกคนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านมีความสุขกายสุขใจ มีพลานามัยที่สมบูรณ์ สามารถทำหน้าที่ให้เกิดความมั่นคง และความก้าวหน้าต่อตนเอง ส่วนรวมและประเทศชาติ ให้สมความตั้งใจทุกประการ 

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น