อบจ.กระบี่ เปิดงานแถลงข่าวงานเกษตรแฟร์ และ OTOP ครั้งที่ 7 พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน(มีคลิป)

อบจ.กระบี่ เปิดงานแถลงข่าวงานเกษตรแฟร์ และ OTOP ครั้งที่ 7 พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน
วันนี้(9ก.พ61) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อบจ.กระบี่ นายสมศักดิ์  กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดงานอบจ.กระบี่ เปิดงานแถลงข่าวงานเกษตรแฟร์ และ OTOP ครั้งที่ 7


        นายสมศักดิ์  กิตติธรกุลฯกล่าวว่าจังหวัดกระบี่มีพื้นที่ภาคการเกษตร  คิดเป็นอัตราร้อยละ  85.03       มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญคือ  ปาล์มน้ำมันและยางพารา  นอกจากนั้นเป็นพื้นที่ปลูกไม้ผลและพืชไร่  การปศุสัตว์ในหลายพื้นที่      และในขณะเดียวกันประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่ง  จะประกอบอาชีพประมงทั้งเพื่อยังชีพและเพื่อการจำหน่าย  จึงถือได้ว่าอาชีพภาคการเกษตร ของจังหวัดกระบี่ของเรา  ครอบคลุมทุกๆ กลุ่มประชากร  ถือเป็นอาชีพหลัก    ที่สร้างงานสร้างรายได้ที่สำคัญที่สุด
        องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  ได้ให้ความสำคัญในการร่วมส่งเสริม   ให้ประชาชน  โดยการสร้างงาน  สร้างรายได้  และร่วมพัฒนาความรู้          เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพี่น้องภาคการเกษตร และกลุ่มสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
        ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕  เราจึงร่วมบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ              ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดกระบี่  ชมรมกล้วยไม้จังหวัดกระบี่  กลุ่มเครือข่าย otop จังหวัดกระบี่  ชมรมผู้เลี้ยงแพะจังหวัดกระบี่  ชมรมไก่แจ้ภาคใต้  ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดกระบี่ จัดงานเกษตรแฟร์ และ otop จังหวัดกระบี่ขึ้นเป็นครั้งแรก  และจากความสำเร็จในครั้งแรก  จึงได้พัฒนามาสู่การจัดงานครั้งที่ ๒, ๓, ๔, ๕ , ๖ และในปี ๒๕๖๑
นี้เป็นครั้งที่ ๗  และในปีนี้คณะกรรมการจัดงานได้เห็นพ้องต้องกันว่า 
การจัดงานเกษตรแฟร์ และ otop ใน ๖ ครั้งที่ผ่านมา  ถือเป็นงานที่พี่น้องชาวเกษตรกรของเราได้รับผลประโยชน์โดยทั่วกันไม่ว่าจะเป็นจากการอบรมสัมมนาให้ความรู้ทางวิชาการ   โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ในเรื่องของปาล์มน้ำมัน  ยางพารา  ตลอดจนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันของพี่น้องเกษตรกรของเราอีกด้วย 
การประกวดและการแข่งขันประเภทต่างๆ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกรมีการพัฒนา  เพื่อที่จะได้นำผลผลิตทางด้านการเกษตรสู่เวทีการประกวด  ตลอดจนได้ติดต่อประสานให้ร้านค้านำสินค้าภาคการเกษตรที่มีคุณภาพ  มาจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม  นำผลิตภัณฑ์ otop ที่ผ่านการรับรองมาให้ประชาชนในจังหวัดกระบี่  และจังหวัดใกล้เคียงได้เลือกซื้อสินค้า และผลิตภัณฑ์      ตั้งแต่วันอังคารที่ ๒๐  ถึงวันจันทร์ที่ ๒๖  กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้  เรามีความพร้อมในการจัดงานเกษตรแฟร์ และ otop จังหวัดกระบี่  เป็นครั้งที่ ๗  ต้องขอขอบคุณ 
-        สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่
-        สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่
-        สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่
-        ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่
-        ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่
-        ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่
-        สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
-        ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่
-        สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่
-        สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่
-        ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่
-        สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
-        ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขากระบี่

-        ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดกระบี่
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น