สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส นำคณะออกนิเทศน์กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส นำคณะออกนิเทศน์กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
     วันนี้( 8 ก.พ.61 )นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะออกตรวจเยี่ยมนิเทศน์งานส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแเดนบ้านไอรบือแต อำเภอจะแนะ นราธิวาส โดยได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารโรงเรียน นักเรียนกรรมการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน แนะนำการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย การจัดวางสินค้า  การบันทึกการประชุม การบันทึกบัญชี และรับฟังความเห็นเกี่ยวการพัฒนากิจกรรมสหกรณ์จากน้องๆ กรรมการและสมาชิกเพื่อนำเป็นประเด็นการส่งเสริมต่อไป
    การส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเล็งเห็นว่า การปลูกฝังการสหกรณ์แก่เด็กและเยาวชน โดยเริ่มจากโรงเรียนเป็นอันกับแรกตะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจในกลุ่มของนักเรียน ตลอดจนครูและประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กาเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เกิดการรวมกลุ่มในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น จึงมีพระดำริให้ขยายผล โดยในจังหวัดนราธิวาส มีการส่งเสริมสหกรณ์นักเรียนตามพระราชดำริฯ จำนวน 28 โรงเรียน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดได้เข้าแนะนำการจัดกิจกรรมในด้านต่าง อาทิ
1.แนะนำส่งเสริม ช่วยเหลือและฝึกปฎิบัติกิจกรรมการผลิต กิจกรรมร้านค้า กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมสาธารณประโยชน์
2.ส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียน
3.แนะนำการประชุมและการทำงานเป็นกลุ่ม การบันทึกการประชุม การบันทึกบัญชี
4.แนะนำส่งเสริมการออมทรัพย์
5.การกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเสริมประสบการณ์ด้านการสหกรณ์ ตลอดจนการสนับสนุนเงินอุดหนุนาสร้างความเข้มแข็งแก่กิจกรรมสหกรณ์ เป็นต้น
      เป้าหมายสำคัญของการส่งเสริมก็เพื่อส่งเสริมความรู้และเพิ่มทักษะด้านการสหกรณ์และสร้างลักษณะนิสัยที่สอดคล้องกับอุดมการณ์สหกรณ์แก่นักเรียน โดยคาดหวังเมื่อนักเรียนโตขึ้นออกไปสู่สังคมภายนอกสามารถนำไปปรับใช้ให้รู้เท่าทัน โลกและเพื่อเป็นพื้นฐานของการดำรงชีพพัฒนาตน พัฒนาอาชีพที่มั่งคง ตามแนวพระราชดำริฯต่อไป                                           

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น