About

Header Ads

วชช.จับอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม กระจูดนารา เกิดรายได้และเศรษฐกิจที่ดีของครอบครัวและชุมชน

วชช.จับอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม กระจูดนารา เกิดรายได้และเศรษฐกิจที่ดีของครอบครัวและชุมชน

นายชาญวิทย์  โตธนะคุณ  ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย  จากสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม กระจูดนารา  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21  กุมภาพันธ์ 2561 ณ  ห้องฝึกปฏิบัติการอาชีพ 2 อาคารฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาสมีพืชกระจูดขึ้นโดยทั่วไปและได้มีการนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของครัวเรือนโดยใช้ภูมิปัญญาของชุมชนในการผลิต และได้รับการส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนจังหวัดนราธิวาส แต่ยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย เนื่องจากรูปแบบของผลิตภัณฑ์ยังไม่ตรงกับความต้องการของตลาด วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงได้จัดทำโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูดนาราขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้และทักษะในเรื่องพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูดของชุมชนในจังหวัดนราธิวาส เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มวิสหกิจชุมชน และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และการอนุรักษ์พืชกระจูดของจังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยกลุ่มผู้สนใจทั่วไปและชาวบ้านบ้านทุเรียนนก จังหวัดนราธิวาส จำนวน 20 คน ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบายใจ จังหวัดพัทลุง

นายชาญวิทย์  โตธนะคุณ  ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย  จากสถาบันวิทยาลัยชุมชน กล่าวว่า ให้เห็นถึงความจำเป็นของการจัดโครงการในครั้งนี้   ขอชื่นชมถึงความตั้งใจของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ที่ได้นำทรัพยากรกระจูด ซึ่งเป็นพืชพื้นถิ่น  ที่ขึ้นโดยทั่วไปในจังหวัดนราธิวาส ให้สามารถนำมาใช้ และเพิ่มมูลค่าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนในจังหวัดนราธิวาส  การจัดทำผลิตภัณฑ์กระจูดของจังหวัดนั้น นับว่าได้รับการส่งเสริม  มาอย่างยาวนาน เห็นได้จากโครงการศิลปชีพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในราชการที่ 9 ซึ่งพระองค์ท่านได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูดของจังหวัดนราธิวาสมาอย่างยาวนาน แต่ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์กระจูดได้รับการส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างมาก เห็นได้จากมีการส่งขายในต่างประเทศของผลิตภัณฑ์กระจูด ของจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดพัทลุงและจังหวัดนครศรีธรรมราช
การที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูดของจังหวัดนราธิวาส จึงนับเป็นโครงการที่ดี โครงการหนึ่ง เพราะจะช่วยให้ชุมชนได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระจูดให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาด ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้และเศรษฐกิจที่ดีของครอบครัวและชุมชน สร้างความเข็มแข็งของชุมชนได้ในโอกาสต่อไป

ภาพ/ช่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น