About

Header Ads

กระบี่-รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่นิคมสหกรณ์


รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่นิคมสหกรณ์ โดยการทำเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างรายได้กว่า 3 หมื่นบาท/เดือน

วันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่นิคมสหกรณ์คลองท่อม จังหวัดกระบี่ ของนายเชาวลิต จันทร์ย่อง  อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 399 ม.5 ต.โคกยาง     อ.เหนือคลอง  จ.กระบี่ โดยมีนายกิตติ พงศ์เลิศฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดกระบี่  นายสถาพร วังบุญคง ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์คลองท่อม พร้อมด้วยสมาชิกให้การต้อนรับ
 นายสถาพร  วังบุญคง ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์คลองท่อม กล่าวว่า สมาชิกสหกรณ์คลองท่อม จังหวัดกระบี่ ได้ใช้บริการสหกรณ์เป็นกลไกในการประกอบอาชีพ ได้แก่ การใช้ปุ๋ยผสมเพื่อลดต้นทุน การทำเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ และการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ถือว่าเป็นแบบอย่างให้แก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปได้เป็นอย่างดีในส่วนของนายเชาวลิต จันทร์ย่อง  ที่ได้รับเงินอุดหนุนให้มีการเลี้ยงเป็ดเทศ เป็ดดำ เป็ดขาว เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลาในกระชัง เลี้ยงด้วงสาคู เพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดแครง ทําเชื้อเห็ด ปลูกผักกางมุ้ง ผักกาด  แตงกวา กล้วย  มะนาว โดยใช้พื้นที่ประมาณ 10 ไร่ สามารถสร้างรายได้กว่า 3 หมื่นบาท / เดือน
 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  กล่าวว่าการเดินทางมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ได้มีการเน้นย้ำและมอบนโยบายการปฏิบัติแก่งานเจ้าหน้าที่ของนิคมสหกรณ์คลองท่อมว่าจะต้องยึดกฎหมายและนโยบายของภาครัฐและต้องปฏิบัติงานขับเคลื่อนนโยบายอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะการสนองนโยบายขับเคลื่อนไทยนิยมอย่างยั่งยืน
  นายวารินทร์ ใจเกลี้ยง ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กล่าวว่า สหกรณ์นิคมคลองท่อม จำกัด จัดตั้งและจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2552 ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 3,522 คน ทุนเรือนหุ้น 12.56 ล้านบาท สหกรณ์ได้ดำเนินธุรกิจเพื่อบริการสมาชิกจำนวน 4 ธุรกิจ คือ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจแปรรูป (ปุ๋ยผสม) ธุรกิจสินเชื่อและธุรกิจรวบรวมผลผลิต (ปาล์มน้ำมัน) โดยเฉพาะธุรกิจผสมปุ๋ยใช้เอง สหกรณ์ดำเนินการให้บริการแก่สมาชิกสามารถลดต้นทุนการผลิตให้แก่สมาชิกได้เป็นจำนวนมากและสหกรณ์ยังเป็นแม่ข่ายในการประมูลแม่ปุ๋ยของจังหวัดกระบี่
 การขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ สหกรณ์นิคมคลองท่อม จำกัด ได้ดำเนินการตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีสมาชิกจำนวน 300 ราย พื้นที่ 7,500 ไร่ ปัจจุบันสมาชิกอยู่ระหว่างดำเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนการปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน (RSPO) ซึ่งคาดว่าภายใน 1 ปี
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น