About

Header Ads

สหกรณ์หวัดนราธิวาส จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ มีสมาชิกเข้าร่วมงานนับพันคน รวมกิจกรรมต่างๆเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

สหกรณ์หวัดนราธิวาส จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ มีสมาชิกเข้าร่วมงานนับพันคน รวมกิจกรรมต่างๆเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

                ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลาง อ.เมืองนราธิวาส นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ต่างๆและสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ จำนวน 1,100 คน เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก

                นายนอร์ดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า วันที่ 26.ก.พ.ของทุกปี ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจะรวมตัวกันจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมสานุวงศ์ที่ทรงมีระมหากรุณาธคุณต่อการสหกรณ์ไทยและถวายสักการะเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาการสหกรณ์ไทย รวมทั้งส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตระหนักถึงคุณค่าของระบบสหกรณ์ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างขบวนการสหกรณ์และหนาวยงานภาครัฐ

                สำหรับการจัดงานและการจัดกิจกรรมในแ 2561 ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริม แนะนำ และให้การสนับสนุน ได้ร่วมกันจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติระดับจังหวัดขึ้น ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทความสำคัญขององค์กรในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศภายใต้อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ โดยมีผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ประมาณ 1,00 คน ในการจัดงานกำหนักให้มีกิจกรรม ถวายสดุดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ที่ทรงบุกเบิกริเริ่มการสหกรณ์ในประเทศไทย พร้อมกิจกรรมทางศาสนา เพื่อเป็นการสร้างและปลูกฝังค่านิยมในการประพฤติปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน และอิสลามิกชน กิจกรรมปั่นจักยาน ภายใต้ชื่อ นราสดใส กายสุขสันต์ ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการปลูกฝังค่านิยมเป็นจิตอาสา โดยการทำความสะอาดบริเวณถนนเลี่ยงเมืองสามแยกปูตะ กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นกระจูดในพื้นที่อนุรักษ์ของนิคมสหกรณ์บาเจาะ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปลูกฝังค่านิยมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเอื้ออาทรต่อสังคม การบริจาคโลหิต และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กกำพร้าบ้านสะปอม กิจกรรมแข่งขันกีฬาและกิจกรรมสันทนาการ เพื่อเป็นการพบปะและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานราชการกับผู้แทนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาส เป็นต้น.​

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น