About

Header Ads

ศธ. ติวเข้ม พัฒนาบุคลากร มุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศธ. ติวเข้ม พัฒนาบุคลากร มุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม


12 กพ.61 ที่ห้องประชุมอัล-อิมามอันนาวาวีย์ อาคารวิทยาอิสลามนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ/ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การพัฒนาบุคลากร หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ เป็นรูปธรรม โดยมีนายการุณสกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงาน โดยมี นายตวง อันทะไชย ประธานกรรมาธิการการศึกษาฯ สนช. บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เป็นรูปธรรม มีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ 

 พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่สำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีลักษณะพิเศษ 
มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
มีความหลากหลายทางด้านภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะพื้นที่
ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า
เพื่อทำหน้าที่ประสานงาน เชื่อมโยง และบริหารการศึกษา โดยการบูรณาการงานของทุกหน่วยงานในพื้นที่ มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะ 20 ปี 
มีการจัดทำโครงการพิเศษในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้แก่ โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษา โครงการห้องเรียนอาชีพ โครงการห้องเรียนดนตรี โครงการโรงเรียนประชารัฐ เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียน นอกจากนี้ยังได้มุ่งเน้นทางด้านการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ซึ่งเป็นการทำงานแบบบูรณาการกันในทุกหน่วยงาน
ผมได้เห็นความสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุด
ในการขับเคลื่อนนโยบายให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่มีคุณภาพ ซึ่งจะต้องมีความพร้อม และเสียสละ ทุ่มเท 
จึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้ประกาศจัดตั้งไปแล้วตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
 เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า ได้กำหนดให้ปี  2561 ให้เป็น
ปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม  โดยหน่วยงานและสถานศึกษาทุกสังกัดจะต้องมีความชัดเจนเรื่องแนวทางการพัฒนา
ให้เกิดคุณภาพการศึกษาเชิงประจักษ์ อย่างชัดเจน  จึงได้เร่งพัฒนาผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ที่มีส่วนรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณและเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2561 ให้มีแนวทางการขับเคลื่อนให้เกิดคุณภาพอย่างเป็นระบบ และคาดหวังให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า  กระทรวงศึกษาธิการ มีการดำเนินงานที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคใต้ ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลของกศน.  การพัฒนาและสนับสนุนทักษะฝีมือแรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานในพื้นที่และรองรับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป   เมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยวชายแดน การสร้างการรับรู้ความเข้าใจ ในสาระสำคัญและโครงการต่าง ๆ ให้แก่ทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนงานทุกด้าน ทั้งนี้เพื่อให้คนไทยเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ค่านิยมหลัก คนไทย 12 ประการ รักการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต มีอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา ระบบการศึกษาเป็นรากฐาน พื้นฐาน ตอบสนอง การพัฒนาประเทศที่มีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันในเวทีโลก                  
ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น