About

Header Ads

เลือกมัสยิดกลางกระบี่นำร่องเป็นศาสนาสถานแห่งแรกเมืองท่องเที่ยวเมืองอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล

เลือกมัสยิดกลางกระบี่นำร่องเป็นศาสนาสถานแห่งแรกเมืองท่องเที่ยวเมืองอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล
 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ที่มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดกิจกรรมคิกอ๊อฟโครงการกระบี่เมืองท่องเที่ยวเมืองอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวกับหน่วยงานราชการและเอกชน 17 แห่งของจังหวัดกระบี่ โดยมีพันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับ มีส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โต๊ะอีหม่ามประจำมัสยิด คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ รวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคนพิการจังหวัดกระบี่ เข้าร่วม 350 คน
 โครงการดังกล่าวเป็นการนำร่องขยายพื้นที่ตัวอย่างในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้คนพิการ เข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกเอื้อต่อการดำรงชีวิต ใช้ประโยชน์ในอาคารสถานที่และบริการต่างๆ มีส่วนร่วมในสังคมอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป ให้สอดคล้องกับกฎหมายและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ จังหวัดกระบี่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มีทางลาด ห้องน้ำ ที่จอดรถ พื้นผิวต่างสัมผัส ป้ายสัญลักษณ์และข้อมูล และปี 2561 ส่งเสริมให้ศาสนสถานเป็นสถานที่เอื้อต่อการเข้าถึงใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต และการท่องเที่ยวของคนพิการ ผู้สูงอายุและคนทั่วไป ใช้มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่นำร่องเป็นแห่งแรก 
 ด้วยรัฐบาลมีนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นกลุ่มคนพิการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างโอกาสให้เข้าถึงบริการของรัฐ เป็นสิทธิพื้นฐานและเครื่องหมายแสดงถึงความเท่าเทียมของสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ขับเคลื่อนให้คนพิการเข้าถึงบริการทางสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ดำรงชีวิตอิสระร่วมกับทุกคนในสังคมอย่างมีความสุข เข้าถึงสิทธิ์อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 2550 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ปี 2556 ให้ได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ครอบคลุมทั้งต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีพึ่งตนเองได้
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น