About

Header Ads

วชช.นราธิวาส จัดโครงการพัฒนาทักษะผู้นำนักศึกษาผ่านกระบวนการค่ายผู้นำนักศึกษา (มีคลิป)

วชช.นราธิวาส จัดโครงการพัฒนาทักษะผู้นำนักศึกษาผ่านกระบวนการค่ายผู้นำนักศึกษา กิจกรรมนำเสนอผลงานนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พัฒนาตนเองเป็นผู้นำที่ดี
 ที่หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นายยุทธนา พรหมณี ผอ.วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาทักษะผู้นำนักศึกษาผ่านกระบวนการค่ายผู้นำนักศึกษา กิจกรรมนำเสนอผลงานนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมีอาจารย์พิเศษ และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสหน่วยจัดการศึกษา อ.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส จำนวน 240 คน ร่วมงาน พร้อมขนนักแสดงและโชว์ผลงานของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา สร้างรอยยิ้มและความสุขแก่นักศึกษาและบรรดาอาจารย์ที่มาร่วมงาน
 นายยุทธนา พรหมณี ผอ.วชช.นราธิวาส กล่าวว่า วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จึงได้สนองรับแนวทางและนโยบายเกี่ยวกับแนวทางในการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เพื่อให้เกิดรูปแบบกิจกรรมเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำที่ดี สามารถนำเสนอผลงานสู่สาธารณชน สร้างความสามัคคีความพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันของนักศึกษาให้อยู่ในชุมชนหรือสังคมอย่างมีความสุข
 โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ปลูกฝังนักศึกษาให้มีบุคลิกภาพการเป็นผู้นำที่ดี รู้จักการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นำที่ดี และมีคุณภาพ พร้อมนำเสนอผลงานการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่เรียน โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ 3 อย่าง อาทิ 1. การจัดนิทรรศการวิชาการหลักสูตรอนุปริญญาสาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาการปกครองท้องถิ่น สาขาคอมพิวเตอร์ 2.จัดนิทรรศการวิชาการหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต และ 3.การแสดงของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย รวม 7 ชุด โดยนำนักศึกษาทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิมร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมของภาคต่างๆอย่างสวยงามตามเอกลักษณ์ของในแต่ละภาค ตามอัตลักษณ์การผสมผสารของชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 ด้านนานสาคร ปานจีน หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษา อ.สุไหงโก-ลก เปิดเผยว่า วันนี้หน่วยจัดการศึกษา อ.สุไหงโก-ลก วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เปิดสอนใน 3 สาขาวิชา ประกอบด้วยสาขาการปกครองท้องถิ่น การศึกษาปฐมวัยและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รวม 16 ห้องเรียน มีนักศึกษารวม 370 คน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ทางหน่วยจัดการศึกษา อ.สุไหงโก-ลก ได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษาภายใต้ชื่อกิจกรรมแสดงผลงาน ซึ่งกำลังจะจบการศึกษานำมาร่วมจัดแสดงนำเสนอให้กับรุ่นน้องและสาธารณชนทั่วไปได้รับรู้ว่านิ่คือผลงานและกิจกรรมของนักศึกษารวมถึงชุดการแสดงทั้ง 7 ชุด ที่นักศึกษาเรียนสาขาวิชาเคลื่อนไหวและจังหวะเพื่อแสดงออกว่านิ่คือสิ่งที่เขาพยายามทำให้กับอาจารย์ผู้สอนได้เห็นว่าเข่ามีความรู้และความสามารถในส่วนหนึ่งในรายวิชาในสาขาต่างๆที่เปิดสอนอยู่ที่นิ่ เช่น การแสดง 4 ภาค ที่สื่อให้เห็นว่า นอกเหนือจากการแสดงทางภาคใต้แล้ว ยังมีภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสานเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จในเรียนในสาขานั้นๆตามที่ได้ร่ำเรียนมา การแสดงนิทานผ่านหุ่นเพื่อแสดงให้เห็นรูปแบบในลักษณะนิทานผ่านหุ่นมือเพื่อต้องการให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน ไม่เบื่อ ตลอดหลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี ที่ได้นำมานำเสนอผลงานในวันนี้เพื่อให้รุ่นน้อง รุ่นพี่ และได้รับประสบการณ์จากการจัดการเรียนการสอนที่หน่วยจัดการศึกษา อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ได้จัดขึ้น. 

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น