About

Header Ads

กระบี่ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ช่วยเหลือประชาชน ให้เข้าถึงการบริการของรัฐ พร้อมรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

กระบี่ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ช่วยเหลือประชาชน ให้เข้าถึงการบริการของรัฐ พร้อมรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

วันนี้ (10 มกราคม 2561) ณ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่  พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้วิสัยทัศน์ “มั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน”  โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อคนไทย มีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม  โดยมีนายอรุณ สิงห์อินทร์ นายอำเภอเขาพนม กล่าวต้อนรับและนายสมโภช  โชติชูช่วง  ปลัดจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน  พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่  หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  ผู้นำท้องที่  ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน นักเรียน เข้าร่วมกว่า 300 คน
โดยมีกิจกรรมให้บริการของหน่วยงาน การให้ความรู้ต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การจำหน่ายสินค้าราคาถูก  การแสดงศิลปวัฒนธรรม  การแจกจ่ายพันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์ปลา และจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ทั้งนี้ยังมอบบัตรประชาชนแก่ผู้ได้รับสัญชาติไทย จำนวน 5 ราย มอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและเด็กในครอบครัวยากจน เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ตกอยู่ใน ภาวะยากลำบากจำนวน 7 ราย รายละ 2,000 บาทรวมเป็นเงิน 14,000 บาท  เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินจำนวน 3 ราย รายละ 2,000 บาทรวมเป็นเงิน 6,000 บาท โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่   มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งจำนวน 10 ราย รายละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี  
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ทางจังหวัดได้ดำเนินการทำงานให้สอดคล้องกับหลักบริหารราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางให้ลดช่องว่าง ระยะห่าง ระหว่างส่วนราชการกับประชาชนโดยการนำบริการระดับจังหวัดมาให้บริการถึงที่  การมาร่วมคิดร่วมหาทางออกและร่วมแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาหมู่บ้านของจังหวัดให้มีศักยภาพพร้อมรับการก้าวไปสู่การเป็นเมืองคุณภาพ เพื่อปรับแก้จัดระบบปรับทิศทาง  สร้างหนทางที่จะทำให้จังหวัดกระบี่มีภูมิคุ้มกัน สามารถรับมือกับโอกาสและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบันได้

ข่าว / ภาพ/  ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น