About

Header Ads

ความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ ความสำคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้และประเทศ ด้วยเหตุผล

ความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ในพื้นที่ภาคใต้

โครงการโรงไฟฟ้าหลักในพื้นที่ภาคใต้ มีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้และประเทศ ด้วยเหตุผลต่างๆ ดังนี้
1. เป็นโรงไฟฟ้าหลัก เสริมความมั่นคงการใช้พลังงานหมุนเวียน โรงไฟฟ้าหลักที่สามารถเดินเครื่องได้ตลอด 24 ชั่วโมงจากเชื้อเพลิง อาทิ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันเตา น้ำมันดีเซล ถ่านหิน นิวเคลียร์ จะช่วยเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าจากการใช้พลังงานหมุนเวียน ซึ่งจ่ายไฟฟ้าได้บางเวลา (Non-firm) เพื่อทำให้ระบบไฟฟ้าของประเทศมั่นคง ทั้งนี้ จะต้องมีปริมาณไฟฟ้าสำรองจำนวนมาก ราคาค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต้องไม่แพงเกินไป
2. กระจายความเสี่ยงเชื้อเพลิงในระยะยาว ปัจจุบันไทยพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าถึงเกือบร้อยละ 70 และกว่าครึ่งเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ หากยังมีการใช้ก๊าซธรรมชาติผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนที่มากดังเช่นปัจจุบัน จะต้องเพิ่มการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางพลังงานในภาพรวมของประเทศได้ จึงต้องมีการกระจายการใช้เชื้อเพลิงให้มีความหลากหลายและสมดุลกัน
3. เพิ่มความมั่นคงระบบไฟฟ้าในพื้นที่ เนื่องจากกำลังการผลิตไฟฟ้าภาคใต้ปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ประมาณ 3,000 เมกะวัตต์ ใกล้เคียงกับความต้องการใช้ที่ประมาณ 2,700 เมกะวัตต์ ประกอบกับกำลังการผลิตรวมไม่สามารถเดินเครื่องได้เต็มศักยภาพทั้งหมด เพราะมีพลังงานหมุนเวียน อาทิ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าชีวมวล และกังหันลม ซึ่งเป็นพลังงานแบบ Non-firm รวมอยู่ด้วย ทำให้ต้องรับไฟฟ้าจากภาคกลางผ่านสายส่งไฟฟ้าเป็นระยะทางไกล โดยเฉพาะในช่วงความต้องการไฟฟ้าสูงบ่ายถึงค่ำ และต้องซื้อไฟฟ้าจากมาเลเซียเป็นบางครั้ง หากสายส่งและเพื่อนบ้านมีปัญหาก็จะทำให้กระทบต่อความเสถียรของระบบไฟฟ้าได้ อีกทั้งภาคใต้มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.4 % ต่อปี ซึ่งสูงกว่าภาพรวมของประเทศที่มีเติบโตร้อยละ 2-3 ต่อปี ดังนั้น หากมีกำลังการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ในปริมาณมากพอจะทำให้ภาคใต้มีความมั่นคงของระบบไฟฟ้ามากขึ้น
4. ลดความสูญเสียในระบบส่งระยะไกล จากการที่ภาคใต้ต้องพึ่งพาการส่งไฟฟ้าจากภาคกลางดังกล่าวข้างต้น จึงทำให้มีความเสี่ยงจากความสูญเสียในระบบส่งระยะไกล ภาครัฐจึงมีนโยบายให้ภาคใต้สามารถผลิตไฟฟ้าอย่างเพียงพอด้วยตนเอง และให้มีระบบส่งไฟฟ้าถ่ายเทพลังงานจากภาคกลางเป็นส่วนเสริม (Backup) เท่านั้น ทั้งนี้ ระดับความมั่นคงของระบบไฟฟ้าภาคใต้จะต้องสามารถรองรับแผนการซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า และกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ในกรณีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดของภาคเกิดเหตุขัดข้องไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ ระบบไฟฟ้าของภาคใต้จะต้องสามารถดำเนินการผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้าต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การมีโรงไฟฟ้าหลักในพื้นที่จึงลดความเสี่ยงกรณีดังกล่าวได้

-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว

ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์ 

เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น