About

Header Ads

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร กะลุวอเหนือจัดกิจกรรมสานรัก สานสัมพันธ์เด็ก ผู้ปกครองและชุมชน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร กะลุวอเหนือจัดกิจกรรมสานรัก สานสัมพันธ์เด็ก ผู้ปกครองและชุมชน

นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานในพิธี โครงการสานรัก สานสัมพันธ์เด็ก ผู้ปกครองและชุมชน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย ข้าราชการ ครู เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 250 คน ซึ่งภายในงานมีการแสดงของเด็กๆ ผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรมกับเด็ก เช่าวิ่งผลัดลูกโป่ง ร้อยลูกปัด เป็นต้น และมีการจับของขวัญแจกของรางวัลพิเศษ ที่ได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ใหญ่ใจดีและหน่วยงานต่างๆ มีการประกวดเด็กสุขภาพฟันดี ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ในด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน เริ่มต้นตั้งแต่ครรภ์มารดา ตามพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในกิจกรรมนอกจากการแสดงแล้ว หลังจากนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธรยังมีการเลี้ยงอาหารเด็กและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ปัจจัยที่ทำให้การเรียนในโรงเรียนดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพประการสำคัญ คือ ความร่วมมือประสานประโยชน์ระหว่าง เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน ซึ่งประกอบด้วยครู ผู้ปกครอง ผู้บริหาร เพื่อที่ทุกฝ่ายได้มีโอกาสระดมความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสนอความคิดหาแนวทางพัฒนา ระดมทรัพยากรเพื่อปรับปรุงและพัฒนากิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นการทำงานแบบประสานประโยชน์ มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เกิดความรัก ความสามัคคี ร่วมภาคภูมิใจในผลของความสำเร็จที่เกิดจากการร่วมมือ ร่วมสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของสถานศึกษาร่วมกัน โรงเรียนเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงจัดทำโครงการสานรักสานสัมพันธ์ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน

นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวว่า เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาสถานศึกษาและเป็นการระดมทรัพยากร ทางการศึกษา ประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการห้องเรียน ชมรมผู้ปกครองและครูในการสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ ร่วมคิด ร่วมพัฒนา ร่วมรับผิดชอบและร่วมภาคภูมิใจในการร่วมพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณภาพ ส่งเสริมภารกิจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการพัฒนา คณะบุคคลและสถานศึกษาสู่คุณภาพที่คาดหวัง

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น