ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่4) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่5) พ.ศ.2550 (ฉบับที่6) พ.ศ.2550 (ฉบับที่7) พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงได้ออกประกาศรับสมัคร ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร วุฒิการศึกษา การรับสมัคร และเงื่อนไขการจ้าง

ทั้งนี้ ผู้สนใจขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือมอบให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทน (ไม่รับใบสมัครทางไปรษณีย์) พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร โดยปิดผนึกและจ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กฟผ. และยื่นเอกสารที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ห้อง389 ชั้น3 อาคารสำนักผู้ว่าการ (ท.100) สำนักงานกลาง กฟผ. ตั้งแต่บัดนี้ – 10 มกราคม พ.ศ.2561 ในวันทำการระหว่างเวลา 08.00น. - 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 65360, 65361, 65386 โทรสาร 65390 หรือ Download ใบสมัครที่ Web Site : http://www.egat.co.th

-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น