About

Header Ads

สหกรณ์นราธิวาส จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งเพื่อยกระดับความเป็นอยู่แบบยั่งยืน(มีคลิป)สหกรณ์นราธิวาส จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งด้วยวิธีการสหกรณ์ ตั้งเป้าหมายกว่า 1,000 คน ใน 8 อำเภอ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการดำเนินชีวิตของประชาชนในชุมชน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่แบบยั่งยืน

 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชน อ.เมืองนราธิวาส นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาความเข็มแข็งด้วยวิธีการสหกรณ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมโครงการในพื้นที่  4 อำเภอ จำนวน 260 คน ประกอบด้วย อ.เมือง ตากใบ สุไหงปาดี และ อ.ระแงะ 

 นายนอร์ดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และทางราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ระบบสหกรณ์ จึงเป็นอีกทางหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาให้สังคมมีความมั่นคง เศรษฐกิจมั่งคั่ง โดยการรวมกลุ่มในชุมชนและบริหารกลุ่มตามหลักการวิธีสหกรณ์ การช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การประหยัดอดออม การซื่อสัตย์ การเสียสละ ตลอดจนการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตของประชาชนในชุมชน ซึ่งนำไปสู่การอยู่ดีกินดีมุ่งสู่สังคมสันติสุข ดังนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส จัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์สหกรณ์ หลักสหกรณ์ วิธีการสหกรณ์ และการบริหารจัดการชุมชนให้เกิดการพัฒนากลุ่มอาชีพที่ยั่งยืน 

 นายนอร์ดีน เจะแล กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้เพื่อ 1.สร้างความเข้าใจในอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ 2.เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่งด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยการรวมกลุ่มและนำระบบสหกรณ์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน   

 โดยการฝึกอบรมตามโครงการในครั้งนี้ กำหนดจัดอบรมเป็น 2 กิจกรรม คือ 1.ถ่ายทอดความรู้ด้านอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์และการจัดตั้งกลุ่มเตรียมการสหกรณ์ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย 65 หมู่บ้าน จำนวน 1,364 คน แบ่งออกเป็น 7 รุ่น มีระยะเวลาในการฝึกอบรมรุ่นละ 1 วัน โดยรุ่นที่ 1 กำหนดจัดอบรมในวันนี้ (9.ม.ค.61) มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากพื้นที่ อ.สุไหงปาดี 4 หมู่บ้าน จำนวน 84 คน อ.ระแงะ 9 หมู่บ้าน จำนวน 189 คน อ.ตากใบ 1 หมู่บ้าน จำนวน 28 คน และ อ.เมืองนราธิวาส 1 หมู่บ้าน จำนวน 27 คน

 สำหรับกิจกรรมที่ 2 จัดอบรมศึกษาดูงานการดำเนินงานของสหกรณ์ที่ประสบผลสำเร็จ จำนวน 65 หมู่บ้านๆละ 2 คน แบ่งเป็น 2 รุ่นๆละ 2 วัน รวม 260 คน ซึ่งจะดำเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561 โดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินการโครงการดังกล่าวอีก 8 อำเภอ เป้าหมาย รวม 1,364 คน รวม 7 รุ่น.                          ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น