About

Header Ads

กศน.นราธิวาสจับมือภาคีเครือข่ายและภาคส่วนการศึกษาบูรณาการการจัดการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ

กศน.นราธิวาสจับมือภาคีเครือข่ายและภาคส่วนการศึกษาบูรณาการการจัดการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ
วันที่ 18 มกราคม 2561 นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสถาบันศึกษาปอเนาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม (ชั้น1) สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสจัดประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสถาบันศึกษาปอเนาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร กศน. ครูอาสาฯ ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะและผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะ(โต๊ะครู) นำแนวทางการดำเนินงานไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ที่ตอบสนองปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งอัตลักษณ์และความเป็นพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ โดยมี ผู้บริหาร กศน.จังหวัดนราธิวาส  ครูอาสาฯประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ และผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะสถาบันศึกษาปอเนาะ 59 แห่ง ภาคีเครือข่ายและภาคส่วนการศึกษา ได้แก่ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส วิทยาชัยชุมชนนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในนราธิวาส  และหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น 190 คน
นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ในการขับเคลื่อนให้นักศึกษาที่อยู่ในสถาบันศึกษาปอเนาะได้พัฒนาความรู้ความสามารถ ดำเนินชีวิตในพื้นที่ได้อย่างมีความสุข หากผู้จัดการศึกษาตระหนักและให้ความสำคัญในการทำงานที่มีเป้าหมายเดียวกัน เชื่อแน่ว่าประชาชนในพื้นที่จะได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน พร้อมกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ 
ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าว ผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะได้เสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมในสถาบันศึกษาปอเนาะ ได้แก่ จัดให้มี 1 ปอเนาะ 1 อำเภอ ต้นแบบ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานและเป็นแบบอย่างสถาบันศึกษาปอเนาะที่คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และเอกลักษร์ดั้งเดิม, ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสถาบันศึกษาปอเนาะ และ จัดให้มีหลักสูตรอิสลามศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผ่านมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ                 

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น