About

Header Ads

นราธิวาส - เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือมอบความสุขให้แก่เด็กๆ ในพื้นที่ พร้อมเปิดพื้นที่ให้เด็กได้แสดงออกเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ(มีคลิป)

นราธิวาส - เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือมอบความสุขให้แก่เด็กๆ ในพื้นที่ พร้อมเปิดพื้นที่ให้เด็กได้แสดงออกเนื่องในวันเด็กแห่งชาติท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่
     

  ที่บริเวณชายหาดอ่าวมะนาว ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายมะฮัสตี มะแซสะอิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิด  จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติให้แก่เด็กๆ ผู้นำท้องถิ่นหน่วยกำลังในพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน
   
          ด้วยวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันที่คณะรัฐมนตรีประกาศยอมรับความสำคัญของเด็ก ด้วยการให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 โดยมีคำขวัญว่า ``รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี''​ เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของเด็ก ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงต้องช่วยกันส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ สามารถจรรโลงสังคมไทยไปสู่เป้าหมายอันพึงปรารถนา จึงได้ร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชน ในเขตพื้นที่ตำบลกะลุวอเหนือ ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นในวันนี้ โดยจัดให้มีกิจกรรมนันทนาการ เสริมทักษะ ความรู้ความสามารถของเด็ก เช่น การแสดงบนเวที การประกวดร้องเพลง การเล่นเกมต่างๆ มีซุ้มกิจกรรมของโรงเรียนนราสิกขาลัย ซุ้มวิทยาลัยชุมชนและซุ้มหน่วยงานราชการต่างๆ 

 นายมะฮัสตี มะแซสะอิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เขต 3 เพื่อให้เด็กได้รับรู้ถึงบทบาทและความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเอง เป็นการส่งเสริมให้เด็กตระหนักถึงระเบียบวินัยที่มีต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ ส่งเสริมให้เด็กมีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมการแสดงออก การเข้าสังคมใหม่ๆได้อย่างมั่นใจรู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งจะแสดงถึงการมีความรับผิดชอบต่อไปเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น