กฟผ.สรุปผลการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการ FSRU จ.สมุทรปราการ


กฟผ.สรุปผลการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
โครงการ FSRU จ.สมุทรปราการ
กฟผ. สรุปผลการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการ FSRU ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการที่โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติฯ แนวท่อบนบกพาดผ่าน ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาฯ
ว่าที่ พ.ต.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ (ชพฟช.) ได้สรุปผลการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (Floating Storage and Regasification: FSRU) บริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบน โครงการท่าเทียบเรือ FSRU และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาก FSRU ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ร่วมกับบริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด บริษัทที่ปรึกษาในการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคจากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ในพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการสำหรับเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการในอนาคต
สำหรับการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ได้มีหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังรายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา EIA พร้อมร่วมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการและการวางแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเป็นจำนวนมาก และได้แสดงความคิดเห็นและข้อห่วงกังวล หลานเรื่อง เช่น เหตุผลและความจำเป็นของโครงการฯ ซึ่งดำเนินการโดย กฟผ. การคัดเลือกและกำหนดที่ตั้งโครงการทั้งบนบกและในทะเล การดำเนินงานด้านสังคมชุมชน สิ่งแวดล้อม สิทธิประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ ด้านความปลอดภัย ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ แนวทางชดเชยและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบตลอดแนวท่อบนบก แนวท่อในทะเล และจุดขึ้นท่อ และ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและร่างรายงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบอย่างทั่วถึง ซึ่ง กฟผ. จะนำข้อห่วงกังวลมาพิจารณาเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
ทั้งนี้ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติฯ แนวท่อบนบก จะพาดผ่าน 15 ตำบล ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางพลี และอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และเพื่อให้การจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ครอบคลุมทุกพื้นที่มากที่สุด

-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น