About

Header Ads

ศอ.บต.เดินหน้าพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ ทำกิจกรรม สนับสนุนเวทีการพูดคุย เพื่อสันติสุขระดับอำเภอ(+คลิป)

 ศอ.บต.เดินหน้าพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ ทำกิจกรรม สนับสนุนเวทีการพูดคุย เพื่อสันติสุขระดับอำเภอ

  27 ก.ค 60 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้จัดทำกิจกรรม สนับสนุนเวทีการพูดคุย เพื่อสันติสุขระดับอำเภอ ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีนายสาโรช กาญจนพงศ์ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านโคกสุมุ หมู่ที่ 3 บ้านโคกสุมุ ตำบลบางปอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส สำหรับกิจกรรมนอกจากการเปิดเวทีเสวนากระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข แล้ว ยังมีการบรรยายพิเศษ กิจกรรมสัมพันธ์สันติวิธี การระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อยในประเด็น แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะต่อภาครัฐในกระบวนการพูดคุย จากนายอับดุลอาซิซ เจะมามะ รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส และเจ้าอาวาดวัดลำภู  เพื่อเปิดพื้นที่และสร้างความต่อเนื่องในการพูดคุยภาคใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินการของรัฐต่อประชาชนในพื้นที่ ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเปิดพื้นที่พูดคุยสันติสุขระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชน กลุ่ม เครือข่าย องค์กรต่างๆ ในพื้นที่ได้เข้าใจรู้ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และดระบวนการพูดคุยสันติสุข และให้การ สนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหา ความขัดแย้ง โดยสันติวิธี โดยเชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตอาสา และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส จำนวน 200 คน

นายสาโรช กล่าวว่า รัฐบาลกำหนดประเด็นปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นนโยบายเร่งด่วน เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำยุทธศาสตร์ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา “ มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุข สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและสิทธิมนุษยชน แนวทางการส่งเสนิมการพูดคุยสันติสุข สร้างสภาวะแวดล้อมในพื้นที่ให้เอื้ออำนวยต่อกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ด้านการพัฒนาคุณภาพของประชาชน ให้สอดคล้องต่อวิถีชีวิต พหุวัฒนธรรม

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น