About

Header Ads

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และเปิด“โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

บุรีรัมย์ -หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชนพร้อมนำสิ่งของไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และเปิด“โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ตรวจ รักษาฟันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับนักเรียนโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
      
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560  หม่อมราชวงศ์จิยากร อาภาพร เสสะเวช กรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย และคณะ พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมกันจัดจัดกิจกรรมในโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี ที่โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อออกให้บริการทางทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนผู้ยากไร้  ในพื้นที่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ อายุระหว่าง 8-18 ปี ให้ได้รับบริการทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับมูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ มูลนิธิทันตแพทย์เอกชน หน่วยงานราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และโรงพยาบาลบุรีรัมย์ จัดโครงการดังกล่าวขึ้น ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ องค์อุปถัมภกสภากาชาดไทย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่ทรงห่วงใยด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน ที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร โดยเฉพาะเด็กควรได้รับบริการทางการแพทย์ และสุขภาพอนามัย การให้ความรู้ เฝ้าระวัง ตลอดจนการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มีกำหนดให้บริการทางด้านทันตกรรมแก่ประชาชน เด็กนักเรียน และเด็กยากไร้

ภัทรพงศ์ ช้างเขียว  / ภาพ
ธีรยุทธ์  ชำนาญกอง / บุรีรัมย์ / รายงาน

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น