About

Header Ads

กฟผ. น้อมสืบสานพระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้านการดูแลชาวนา จัดตั้งโรงสีข้าวแก่วิสาหกิจชุมชนบ้านเสรียง

กฟผ. น้อมสืบสานพระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้านการดูแลชาวนา จัดตั้งโรงสีข้าวแก่วิสาหกิจชุมชนบ้านเสรียง จังหวัดสุรินทร์ เป็นแห่งแรก กฟผ. มอบโรงสีข้าวแก่วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ กฟผ. บ้านเสรียง จังหวัดสุรินทร์ สืบสานพระราชปณิธานด้านการดูแลชาวนา หวังให้เกษตรกรไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วยพัฒนาท้องถิ่นและสร้างอาชีพในระยะยาว โดยให้เกษตรกรร่วมกันบริหารโรงสีด้วยตัวเอง 
           วันนี้ (14 กรกฎาคม 2560) นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบโรงสีข้าวแก่วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ กฟผ. บ้านเสรียง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายสวัสดิ์ โสภา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ เป็นผู้รับมอบ และได้รับเกียรติจากนายอำเภอสังขะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และชุมชนชาวบ้านเสรียงร่วมงาน นายสุธน บุญประสงค์ กล่าวว่า กฟผ. ได้ปฏิบัติงานสนองเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช เสมอมา โดยได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งนับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยนำพาให้องค์การเจริญเติบโตก้าวหน้า และยังประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคมอย่างยั่งยืน ดังนั้น กฟผ. จึงได้ดำเนิน
โครงการ “กฟผ. น้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อ ชวนชาวไทยร่วมสานต่อ 9 พระราชปณิธานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคต พร้อมทั้งเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ ตลอดจนเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และแสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนชาวไทย ผ่านพระราชปณิธาน 9 ด้าน ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการนี้ล้วนเกิดจากการมีส่วนร่วมระหว่าง กฟผ. กับประชาชนทุกภาคส่วน ในส่วนของการมอบโรงสีข้าวแก่วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ กฟผ. บ้านเสรียง เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสาน “พระราชปณิธานด้านการดูแลชาวนา” จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนชาวนาของพ่อในพื้นที่บริเวณโดยรอบเขื่อน โรงไฟฟ้า พื้นที่ใกล้แนวสายส่ง และสถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน โดยกำหนดการดำเนินงานเป็น 3 ส่วน ได้แก่ โครงการคน กฟผ. ซื้อข้าว 9 กิโล ช่วยเหลือชาวนาไทยถวายเป็นพระราชกุศล โครงการรณรงค์ข้าวกล้องเบอร์ 5 และโครงการโรงสีของพ่อ ซึ่งสนับสนุนโรงสีข้าวให้กับวิสาหกิจชุมชน รวมจำนวน 9 แห่ง แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย ระยะสั้น ดำเนินการนำร่องให้กับวิสาหกิจชุมชนจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ กฟผ. บ้านเสรียง พื้นที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงสังขะ จังหวัดสุรินทร์ และวิสาหกิจชุมชนโรงสีชาวนาบ้านโคกเที่ยง พื้นที่เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี และระยะยาว จะจัดตั้งโรงสีให้กับวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับคัดเลือกอีกจำนวน 7 แห่ง กำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2560 ต่อหน้า 2 สำหรับบ้านเสรียง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำการเกษตร ประชาชนในพื้นที่ทำนาเป็นอาชีพหลัก โดยมีพื้นที่ทำนาประมาณ 3,000 ไร่ โดยโรงสีวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ กฟผ. บ้านเสรียงนี้ นับเป็นโรงสีของพ่อแห่งแรกของโครงการฯ ใช้ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน 2560 ด้วยงบประมาณ 600,000 บาท ซึ่ง กฟผ. ตั้งเป้าหมายในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นและสร้างอาชีพแก่เกษตรกร โดยส่งเสริมให้คนในชุมชนบริหารจัดการโรงสีแห่งนี้ด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชน โครงการ “กฟผ. น้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อ ชวนชาวไทยร่วมสานต่อ 9 พระราชปณิธานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประกอบด้วยการสืบสานพระราชปณิธาน 9 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 2. ด้านการประดิษฐ์และนวัตกรรม 3. ด้านการดูแลรักษาป่าและน้ำ 4. ด้านความพอเพียงและด้านการเอาชนะความยากจน 5. ด้านการดูแลชาวนา 6. ด้านการศึกษา 7. ด้านการประหยัด 8. ด้านการเสียสละและการให้ทาน และ 9. ด้านการส่งเสริมให้เป็นคนดี

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น