อบจ.กระบี่ สานสัมพันธ์เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประจำปี 60 การใช้สื่อโซเชียลในยุค 4.0 (+คลิป)อบจ.กระบี่ สานสัมพันธ์เครือข่ายประชาสัมพันธ์  ประจำปี 60

วันที่ 27 กรกฎาคม 60  เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมพระนาง (ชั้น 3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จัดเสวนาโดยมี นาย สมศักดิ์ กิตติธรกุล นายก อบจ.กระบี่เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วยนายยุทธนา เทียมพงศ์ 
  (อดีต) ผอ.กองกฎหมายและระเบียบ กรมประชาสัมพันธ์
 
นายสุริน    รักษาแก้ว
   ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช
ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ให้ความเป็นจำนวนมากร่วมในงาน

    นาย สมศักดิ์ กิตติธรกุล นายก อบจ.กระบี่ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่    ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา การใช้สื่อโซเชียลอย่างไรให้เกิดประโยชน์ และยึดประชาชนเป็นหลัก   มีการพัฒนาตามอำนาจหน้าที่และระเบียบที่กฎหมายกำหนด  เพื่อการพัฒนาเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม  อยู่บนความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงและงานประชาสัมพันธ์เป็นอีกภารกิจหนึ่ง  ที่องค์กรต้องปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว  ทันเหตุการณ์และสถานการณ์
เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและสังคม  ซึ่งการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์กรทุกองค์กร   ให้บรรลุเป้าหมายนั้น  ต้องได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชน  เครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์  ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง  เพราะถ้าหากองค์กรหรือหน่วยงานนั้น  ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  การขับเคลื่อนงานและการเผยแพร่  โครงการ กิจกรรม  ให้ทุกภาคส่วนราชการ    ทั้งภาครัฐ เอกชน  และภาคประชาชน   ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ทันต่อเวลา นาย สมศักดิ์ฯกล่าว
   
ทั้งนี้ในส่วนของการเสวนาครั้งนี้ยังมีการพูดถึงการนำเสนอข้อมูลทางสื่อออนไลน์ให้น่าสนใจและไม่โดนฟ้อง และบทบาทสำคัญมากในการดำเนินงาน เพราะเป็นสื่อมวลชนที่มีจุดเด่นที่สำคัญ เป็นผู้มีความสามารถในการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่  รู้เกี่ยวกับพื้นที่เป็นอย่างดี การให้ข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง เช่น  ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน นโยบาย/ยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลและส่วนราชการต่างๆ รวมถึงผลการดำเนินงานฯของรัฐบาล เป็นต้น
สุเมธ บุญวรรณ ทีมข่าวกระแสใต้/ภาคใต้ -รายงาน
 
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น